is toegevoegd aan uw favorieten.

Verantwoordinge, verklaringhe ende waerschowinghe mitsgaders eene hertgrondighe begheerte des edelen, lancmoedighen ende hooghgeboren Princen van Oraengien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

edel sonder eenich onderscheyt om onser alle tijtelic goet, dat God ons verleent heeft, ende oock om onse eere, lijf ende leven ende daer toe noch verder door eyndelicke uutroeyinge, verdruckinge ende vernielinge der rechter leeren des Evangeliums ende door inplantinge harer Papistischer Religion, Afgoderie ende Grouwel tot verlies onser sielen ende des eeuwighen goets (dwelck toch boven allen tijtelicken te achten is) te brenghen, meynen ende voorghenomen hebben. Ende naar dien wy kleine hope verwachtende zijn, dat zijne Conincklike Majesteyt volgende syne aengeborene natuerlicke ende befaemde sachtmoedicheydt noch ter tijt eenich regard daer op nemen sal, aenghemerckt dat onse teghenpartie haer niet gheschaemt en hebben deur haerlieder listiger practijcke zijner Majesteyt te bewegen tegen synen eygenen eenigen Sone, den Prince van Spaengien, om den selven in ghevanckelicke bewaringhe te houden, daerom wy ende andere bedruckte veel min yet goets van hem verwachten, aengesien dat ons aller onderdanich schrijven ende Claechbrieven syne Conincklicke Majesteyt niet trouwelick overghegeven werden noch ooc ons eenige sekere audiencie geaccordeert wert.

Volgende desen so zijn wy ende daerbeneven onse metverwante Heeren ende Vrienden beweecht worden van wegen ons selfs ende oock tot hoochnootlicken beschermen ende onderhoudinge der Nederlanden ende sonderlinghe oock der Roomscher Keyserlicker Majesteyt, onseren allergenadichsten Heere, synes Keyserlicken Majest. allerliefsten sone, ende dies hebbende Interest ende toecomende Recht ende ten laetsten tot profijt ende welvaert des geheelen Rijcx, ooc door clagelick versoeck van veel syner Majesteyts gehoorsame onderdanen in den name Gods, voor de handt te nemen dese onse Defensie ende ghedwongene tegenweere teghen den Duca de Alba ende synes aenhancx onmatich ende onchristelick beginnen ende rasen; ende dat uut een Christelick metlijden ende compasie, als wesende den eenigen ende uutersten middel, na dien dat