is toegevoegd aan uw favorieten.

Verantwoordinge, verklaringhe ende waerschowinghe mitsgaders eene hertgrondighe begheerte des edelen, lancmoedighen ende hooghgeboren Princen van Oraengien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den rechten, vrijheden, previlegien ende voorspoet des armen ellendigen vaderlants, dwelck corts te voren in sulcken fleur ende overvloedicheit geluckich was. Te meer, dat niemant daer beter af en soude weten te spreken dan ghylieden selve, die onder hen deerlicke slavernie deselve gevuelt, lijdt, siet, hoort ende vreest. Nochtans op dat ghy des te bet u eigen welvaren ende saken soudet begrijpen, hebben wy derselver int corte wel willen hier mede doen gedencken ende die ter memorien weder brengen hoewel wy desen aengaende aireede ons genoechsaem hebben ghequeten, so wel by onse verantwordinge uutgegeven tegen de valsche loegenen ons naegegeven, als by onse verclaringe, uutgegaen op diese nootelicke defensie; wel denckende ende verhopende, dat de boecxkens daer af geprint t' uwer handen ende kennissen ghecomen sullen zijn.

In den iersten dan, so houden wy u indachtich ende is . elcken kenlick, dat de voorsz. Nederlanden van allen tijden zijn onderhouden ende geregeert geweest by hueren Princen ende overheeren met alder soeticheit, recht ende redene ende niet anders dan uutwijsen van henne vrijheden, rechten, costuymen, herbrengen ende previlegien, aldaer altijts onderhouden ende by den inwoonderen des Lants (als sonderlinge liefhebbers ende voorstanders van hender vrijheit ende vianden van alle gewelt ende verdruckinge) eertijden van Keyseren, Coningen, Hertogen, Graven ende Heeren verworven ende vercregen, het onderhout ende volvueren van den welcken so wel de Princen selve als ooc de ondersaten des Lants van allen tijden hebben moeten aen weerzijden by formelen contracte bevestigen ende ooc by solemnelen eede besweren, in der vuegen, dat ooc de ingesetene, mits hen onderhouden wordende, die selve alleenlick tot gehoorsaemheit verbonden zijn; het onder-

printen — drukken.

kenlic = bekend.

herbrengen = oude voorrechten.

mits hen onderhouden wordende = op voorwaarde, dat de rechten werden gehandhaafd.