is toegevoegd aan uw favorieten.

Democratische vrijheid en socialistisch recht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kan de leden van de burgerlijke groepen bij den opbouw niet missen; men moet hun ook belangrijke en verantwoordelijke functies opdragen. Trotsky sprak wehswaar: „Wij wisten ook vroeger al, dat ons de noodige organisatie, de noodige discipline en de noodige historische scholing ontbraken; dat alles was ons bekend, en het verhinderde ons op geen enkele wijze met open oogen op de verovering van de macht af te gaan. Wij waren overtuigd, dat wij alles zouden leeren en alles zouden organiseeren" 1). Gedeeltelijk is dat ook juist; waar moeilijkheden werden voorzien — en zeker zullen zij althans door verscheidenen zijn verwacht —, daar brak het rèvolutionnaire élan alle twijfelmoedigheid. Maar over het algemeen waren de te verwachten moeilijkheden te hcht geschat. Hetgeen overigens, met het op zijde schuiven van alle overige geziene bezwaren, voortkomt uit dezelfde eigenschap van alle leidende communisten: de overheersching van het rèvolutionnaire temperament.

De ervaringen van de communisten kunnen aantoonen, voor zoover het nog noodig zou kunnen zijn, dat de gevaren, die de sociaal-democraten altijd hebben gezien in een te zware beproeving van de leidinggevende kracht, waarover de. socialistische partijen beschikken, inderdaad in vollen omvang bestaan. Temeer nog kunnen deze ervaringen dat aantoonen, omdat deze bezwaren meer nog dan voor Rusland voor de Westersche landen gelden. Over de leidende kracht, die in die landen gegeven moet worden, zal daar zeer zeker niet voldoende beschikt kunnen worden, omdat zij in naar verhouding zooveel grooter mate noodig is. Speciaal geldt dat voor het economische leven. Het economische leven, dat in die landen zooveel samengestelder is, zal maar een zeer korte onderbreking kunnen verdragen; bij een langere onderbreking zullen

*) L. Trotsky, t. a. p., blz. 18. („Wir wussten es auch früher, dass uns die nötige Organisation, difi nötige Disziplin und die nötige historische Sehule fehlten; wir wussten dies alles, und dies hinderte uns in keiner Weise, mit offenen Augen zu der Eroberung der Macht zu schreiten. Wir waren überzeugt, dass wir alles erlernen und alles einrichten würden.")