is toegevoegd aan uw favorieten.

Democratische vrijheid en socialistisch recht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

organisatie, de socialistische maatschappij zal bovendien ten aanzien van de verdeeling van de ontwikkelings- en ontplooiingsmogelijkheden alleen de gerechtigheid kunnen brengen, wanneer allereerst ten aanzien van de productie en de verdeeling een juiste organisatie is aanvaard. En is de wijze van organisatie in deze beide opzichten reeds in het algemeen van belang, nog in het bijzonder is zij van beteekenis voor dat groote deel van de bevolking, dat thans nog, en naar alle waarschijnlijkheid ook in de eerste toekomst, het belangrijkste deel van den dag voor de materieele productie zal moeten werken. De geestehjke houding en denkkracht en mate van belangstelling van die groepen der bevolking wordt in belangrijke mate bepaald, eenerzijds door den aard van het werk, diat wordt verricht — hierop gaan wij niet nader in —, anderzijds door de wijze, waarop dat werk is georganiseerd —, dit vormt een deel van hetgeen hier aan de orde is.

Tot een bespreking van de verschillende stelsels, die voor de staatsrechtelijke organisatie van de verschillende gesocialiseerde takken van productie een oplossing trachten te geven, willen wij in het onderstaande overgaan.

1. De noodzakelijkheid van zelfstandige wetgevende organen voor de verschillende takken van bedrijf.

Voor elk van de takken van bedrijf, die, wat den eigendom der productiemiddelen betreft, in gemeenschapshanden is overgegaan, moeten naast verschillende regels en maatregelen, die voor verscheidene takken van bedrijf tezamen van toepassing zullen zijn, tevens verscheidene regels worden vastgesteld en verschillende maatregelen worden genomen, die alleen voor dien éénen specialentak van productie gelden. Kan het vaststellen daarvan van hoogerhand geschieden, door het centrale wetgevende staatsorgaan, of door een klein aantal organen, die daaronder staan? Of moet integendeel een ver doorgevoerde decentralisatie in de wetgeving tot stand worden gebracht, zoodat een groot aantal wetgevende organisaties het land zal overdekken?

Vastgesteld moet immers worden ten aanzien van eiken tak