is toegevoegd aan uw favorieten.

Democratische vrijheid en socialistisch recht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zienlijk zal moeten zijn. Ook het Socialisatierapport van de Nederlandsche S.D.A.P. gaat ervan uit. Wij kunnen wel aannemen, dat nagenoeg alle sociaal-democraten in zooverre eensgezind zijn. Maar zoodra het bestaan dezer noodzakelijkheid is erkend, rijst dadelijk de nieuwe vraag: hoe zullen deze organen moeten zijn geconstrueerd? Hier komen wij bij de moeilij kheden.

2. De hoofdbeginselen, die voor de constructie van de lagere •wetgevende organen, wélke voor het bestuur van de gesocialiseerde takken van bedrijf zullen dienen, richtinggevend kunnen zijn.

A. Het is denkbaar, dat deze lagere organen geheel worden samengesteld van bovenaf; men kan zich voorstellen, dat deze organen weliswaar in aantal aanzienlijk zouden zijn, maar dat al hun leden door een centraal staatsorgaan zouden worden aangewezen. Een dergelijke vorm van organisatie past bij het systeem van het staatssocialisme.

B. Ook is het tegendeel mogelijk, n.1. dat de lagere organen zouden worden samengesteld door degenen, die zeer in het bijzonder met de regels en maatregelen, welke door deze organen zullen worden vastgesteld, te maken hebben. Hier moet de nadruk worden gelegd op „zeer in het bijzonder". Tenslotte is het samenstel van het maatschappelijk leven zoo ingewikkeld, dat elk hd van het volk wel min of meer met nagenoeg alle onderdeelen van dit samenstel te maken heeft. Maar niet alle leden van het volk zouden medewerken aan de samenstelling van een lager orgaan, maar alleen diegenen, wier leven in belangrijke mate door dat bijzondere orgaan zal worden geraakt. Hierbij wordt in het bijzonder gedacht aan de arbeiders, die in den desbetreffenden tak van nijverheid en in de desbetreffende onderneming werken. Dit stelsel huldigt de vrijheid, hetzij als hoogste goed, hetzij als het doeltreffende en eenige middel om de eischen van de gerechtigheid te verwezenlijken. In een van de vormen, die hier weer denkbaar zijn, wordt het door de gildensocialisten verdedigd.

15