is toegevoegd aan uw favorieten.

Democratische vrijheid en socialistisch recht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C. Tenslotte kan als derde hoofdvorm hiernaast worden gesteld die organisatie, waarbij doelbewust verschillende krachten en opvattingen in de lagere organen worden samengebracht, waardoor, naar men meent, wordt gewaarborgd, dat als resultante tenslotte die kracht wordt opgewekt, die in de juiste richting gaat. Dan wordt het lagere orgaan dus samengesteld gedacht uit verschihende, onderling onafhankelijke deelen, die tezamen zouden waarborgen, dat aan het orgaan tenslotte het juiste recht ontspringt.

8. De socialistische rechtsbeginselen hunnen in de lagere organen niet tot kracht worden gébracht door het geven van een overwegend gezag aan personen en groepen, die als socialistisch bekend staan; de constructie van deze lagere organen zal met het maatschappelijk organisme direct verband moeten houden.

In het voorgaande noemden wij drie stelsels, die ten aanzien van de organisatie der lagere organen toepassing kunnen vinden. Tegen een bijzondere uitwerking van twee ervan, welke dreigt spoedig toepassing te vinden, zoodra een socialistische meerderheid regeert, of die men wellicht reeds zal trachten ten deele te verwezenlijken, wanneer een socialistische minderheid krachtigen invloed bezit, moet hier reeds dadehjk stelling worden genomen. In dergelijke omstandigheden zal immers spoedig het streven ontstaan, om in de lagere organen in alle gevallen aan als socialistisch bekend staande personen of aan bepaalde als sociahstisch bekend staande groepen, dus zeer zeker in overwegende mate aan de arbeidersgroepen, het overwicht te verschaffen. In het eerste geval gaat het bovenal om een aanwijzing van hoogerhand, in het tweede geval zullen voornamelijk van hoogerhand de vertegenwoordigde krachten, niet de personen, worden aangewezen, en zal het dus vooral gaan om een constructie, als in het voorgaande als derde mogelijkheid werd genoemd.

Wellicht zal zulk een samenstelling der lagere organen somtijds goede resultaten kunnen opleveren. Maar zeker niet in het algemeen.

Het verkenen van voorkeur aan socialisten veronderstelt,