is toegevoegd aan uw favorieten.

Het rechterlijk toetsingsrecht tegenover de verordenende bevoegdheid van den gemeenteraad

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is moeilijk de oorzaken daarvan te vinden. Was het de bedoeling op deze wijze te verhullen een zekeren schroom om te treden in de doelmatigheidsoverwegingen der gemeenteraden? Diende daarvoor de objectiveerende wijze van uitdrukking? Of stond artikel 11 van de wet A. B. den hoogen raad voor den geest? Het valt niet te zeggen.

De theorie der gescheiden huishoudingen had duidelijken invloed op de beoordeeling aangaande het treden in het algemeen belang door een gemeentelijke verordening. Dit is verklaarbaar bij het aannemen van een dergelijke meer objectieve grensomschrijving. Wij wijzen op het arrest van 6 November 1849 (W. 1092). Naar aanleiding van het reglement van politie, houdende verbod tegen het koopen of te pand of in bewaring nemen binnen de stad Gorinchem en haren banne van militaire goederen, overwoog toen de hooge raad, dat bij artikel 153 der grondwet van 1840, onder welker werking het reglement in geschil is gemaakt, de wetgevende macht der plaatselijke besturen is beperkt tot verordeninger) omtrent de huishoudelijke belangen der plaats, over welke zij gesteld zijn, dat is, omtrent die belangen, welke plaatselijk of aan elke plaats meer bijzonder eigen zijn, in tegenstelling met de provinciale belangen en de algemeene belangen, vermeld in dé artikelen 144 en 143 der zelfde grondwet. En daar het hier een onderwerp betrof, dat wegens zijn algemeen belang o. a. bij algemeene wetten moest worden geregeld, was het reglement volgens den hoogen raad als uitgegaan van een onbevoegde macht terecht niet verbindend verklaard.

Ook het arrest van 5 October 1852 (W. 1373) zij in dit verband vermeld. Hierin werd overwogen: hoe nuttig ook in het algemeen belang, het voorschrift kan niet worden aangemerkt als uitsluitend betreffende het bijzonder belang eener gemeente en als eene tot hare huishouding behoorende aangelegenheid. Daarom was artikel 42 van het reglement op het bargeveer voor het kanaal van Voorne, verordend door het gemeentebestuur van Nieuwe-Hellevoet en