is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederland en Vlaanderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over de prijsverhandeling waarover Willems schrijft, en die De Vries maar liever onveranderd wil laten).

Waarde Beste Willems!

Uwe brief heeft mij diep getroffen en toch een innig genoegen gegeven. Waarom zijn de Zuidelijke en Noordsche harten niet allen zoo recht Nederlandsch hupsch en wel gestemd als de onze onderling ? mogt de goede God nog eenmaal zulks geven! Ik beken er is weinig vooruitzicht. Maar ik gevoel toch zekere voldoening in mij zeiven dat ik ten goede, niet uit koude plicht maar van harte heb medegewerkt, — doe dat ook beste Willems I U komt de hoogste en edelste lauwer toe. God zal u en uwe kinderen daarvoor zegenen. Hem zij dank voor dat betere leven — dat volgen zal — voor die voldingende goedkeuring bij ons zeiven die ons niemand ontnemen kan. Wij nebben gedaan wat wij konden. Hij doe naar zijnen wil die zeker de beste is

Iets anders is dat ik wel wenschen zou, vooral daar de zaken nu zoo lopen, dat er eenige blijk voor den tegenswoordigen bedorven tijd en vooral de nakomelingschap bestond hoe innig wij verbonden waren en hoe gelijk wij, ondanks woning en wijze van godsdienst enz. dagten handelden en anderen wenschten. Zouden wij niet eens iets kunnen bedenken b.v. eene uitvoerige brief aan elkander door een derde in het licht gegeven? Of een brief of iets dergelijks te zamen geteekend ? Of iets anders. Ik geef meer om een blijk van uwe genegenheid en van de Geelhanden dan van honderd duizend schreeuwers zonder taal en hart voor hun land. Bedenk eens wat want ik brand van verlangen om te toonen hoe ik over u en uwe gevoelens denk, en verklaar u opentlijk dat ik mijn broeder naar den bloede niét meer beminne dan u naar taal en hart. ook als Nederlander zoo bij zijn moet en kan.

Vale, ama, saluto, da basia pro me tuis. T. ex animo t.

Jeroon de Vries.

P.S. Ik ben er zoo op gesteld een monument onzer vriendschap onderling op te richten dat ik liever alles doe, zelfs aan mijn kiesch gevoel zoo ik die hebben mag, in het omwerken der bekroonde prijsverhandeling te renuntieeren, dan hiertoe niet medewerken. Het hoe echter is mij nog duister. Ik laat echter alles gaarne aan u over. Zeg maaf. doen kan — en denk om mijne volstrekte slavernij

en tijdgebrek in mijn post. iterum vale.