is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen der maatschappijschool

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

De volgende hoofdstukken over de Grondslagen der Maatschappijschool zijn als afzonderlijke artikelen verschenen in het Tijdschrift van het Nationaal Bureau op economischen grondslag en van de Nationale Vereeniging voor Handelsonderwijs. De critische lezer moge hiermede rekening houden. Herhalingen, die in een werk „aus einem Gusz" niet mogen voorkomen, waren onder deze omstandigheden niet te vermijden.

De verschijning van de „Grondslagen" moge haar rechtvaardiging vinden in de ontwikkelingsphase van het economisch middelbaar onderwijs in Nederland. Over de inrichting van dit onderwijs was in ons land als elders veel verschil van inzicht, een verschil, dat niet zelden op onvoldoende kennis van de grondslagen van dit onderwijs berustte. Ik hoop, dat dit boek er toe moge bijdragen eenheid van inzicht te bevorderen. * Een algemeene oriënteering was verder wenschelijk voor jonge leerkrachten, die zich aan het maatschappelijk onderwijs gaan wijden, daar er in Nederland geen speciale opleiding voor dit onderwijs bestaat. Deze docenten zullen in het eerste gedeelte een theoretische fundeering van het onderwijs op economischen grondslag vinden; in het tweede gedeelte zijn als bijlagen de rapporten van studiecommissies opgenomen. In deze rapporten vindt de leeraar voor het onderwijs in verschillende vakken een practischen leidraad samengesteld door vooraanstaande en ervaren leerkrachten. De uitwerking en de omvang der leerstof in deze rapporten blijft uiteraard voor rekening van de onderteekenaars.

Het schrijven der afzonderlijke artikelen, die als hoofdstukken van dit boek verschijnen, is mij vooral door de raadpleging van de noodige literatuur en den beperkten tijd, die ik ter beschikking kon stellen, vaak zwaar gevallen. Des te meer waardeer ik den steun, die ik van verschillende zijden mocht ondervinden. Een bijzonder woord van dank ben ik verschuldigd aan den leider der paedagogische bibliotheek te Amsterdam, Dr. Steenbergen, aan wiën ik vele nuttige literatuuraanwijzingen dank.

Haarlem, 1933.

S. Elzinga.