is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen der maatschappijschool

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Middelbare Handelsdagschool, waarvan het maatschappelijk doel als volgt wordt omschreven:

„De Middelbare Handelsdagschool is allereerst bestemd voor diegenen, die na het doorloopen daarvan werkelijk in den handel gaan, aanvankelijk bijv. als hulp in de zaak der ouders of in het bedrijf der onderscheiden middenstanders, om te leeren; later om gedeeltelijk of geheel zelfstandig werkzaam te zijn. Voorts voor die talrijke schare van toekomstige ambtenaren bv. aan de Ministeries, ter Provinciale Griffie, ter GemeenteSecretarie, bq Spoorwegen en Trams, bij Verzekerings-Maatschappijen enz., van wie bij intrede inzicht in adutinistratie en eenige kennis van den handel op het stuk van in- en verkoop, van verzending en betaling, wordt op prijs gesteld"1).

Ten slotte noemt de Commissie de Middelbare Handelsavondschool Deze „draagt in haar program duidelijker de sporen, dat zij behoort tot het eigenlijk Handelsonderwijs*). Zij wil voorzien in den drang naar kennis van die meisjes en jongens, die overdag reeds een betrekking hebben te vervullen, omdat ouders of voogden de daaruit vloeiende inkomsten voor voeding en kleeding niet kunnen ontberen. Geleidelijk kan in den loop van 3 of 4 jaren bij degelijke zaakkundige leiding ook langs dezen weg een peil van ontwikkeling bereikt worden, dat den leerling van goeden aanleg en bij grooten ijver straks niet enkel een bestaan, maar ook een toekomst verzekert in nering en bedrijf."

Het bovenaangehaalde rapport der Commissie werd in Dec 1920 ingediend. Sedert zijn er verschillende veranderingen in het Nederlandsche Handelsonderwijs gekomen. Naast de Hoogere i Handelsschool kwam, gedeeltelijk door naamwijziging de Hoogere Burgerschool A met dezelfde maatschappelijke doektelling. Naast de Handelsdagschool met 3-j. c. ontstond die met 4-j. c. Bij het Handelsavondonderwijs werd de school met 5-j. c. het belangrijkste type *). Toch zijn de omschrijvingen der Commissie van het doel der drie genoemde schooltypen in hoofdzaak nog juist. Ook uit die omschrijvingen blijkt, dat de Nederlandsche handelsscholen, voorzoover het dagscholen zijn, niet uitsluitend voor den handel opleiden, doch een opleiding geven breed genoeg voor nog andere maatschappelijke beroepen. Vraagstukken van

») Door de Commissie is een school met een 3-j. cursus bedoeld, waaraan een voorbereidende klasse Terbonden zou kunnen worden. Zie p. 54 der Handelingen.

*) In tegenstelling met de Lagere Handelsdagschool.

*) Hieronder begrepen scholen met korteren cursusduur en hoogere eischen van toelating dan de gewone voor voortgezet onderwijs.