is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen der maatschappijschool

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liefde voor de natuur belangstelling wekken voor de beteekenis der natuurprodukten voor de maatschappij.

Het onderwijs in de wiskunde is in de lagere klassen der economische scholen onmisbaar. In deze klassen toch wordt een algemeene basis voor verdere studie gelegd, terwijl de beroepskeuze der leerlingen nog niet in het onderwijs tot uitdrukking komt. In de hoogere klassen krijgt de Wiskunde het karakter van hulpvak voor hek onderwijs in handels- en natuurwetenschappen. Hier kan echter ook aan dit onderwijs als toegepaste Wiskunde een beteekenis worden gegeven, die met het algemeen economisch karakter van het onderwijs verband houdt1).

De economische studiën behooren, voorzoover hierbij sprake is van zelfstandige wetenschappelijke beoefening, tot het hooger onderwijs. De resultaten dezer beoefening bieden, zooals reeds werd aangegeven, een zeer geschikte onderwijsstof voor het middelbaar economisch onderwijs. Goed gedoceerd brengt ze inzicht in sociaal-economische vraagstukken en geeft een opleiding voor maatschappelijke beroepen. Bij een voldoende beheersching der onderwijsstof, zal de docent de aandacht gevestigd houden op den sociaal-economischen grondslag en niet nalaten hierop bij voorkomende gelegenheden de belangstelling der leerüngen te richten. Door den gemeenschappelijken bodem van al de genoemde sociale vakken kan men een opleiding verkrijgen, die het inzicht der leerlingen bij goed gericht onderwijs verdiept en hen geschikt maakt, zoowel voor practische werkzaamheden als voor zelfstandige studie. Deze zelfde eenheid zal de aperceptie der verschillende voorstellingen, bij het onderwijs in onderscheiden vakken opgedaan, bevorderen en het tevens mogelijk maken, dat de docenten van verwante vakken in onderling overleg de onderwijsstof of gedeelten er van bepalen en daardoor het verband tusschen de vakken zoo nauw mogelijk maken. >£»<N<

Zoo kan een maatschappijschool groeien met een onderwijs- / stof, die wetenschappelijk gefundeerd is, en tevens practisch genoeg om zonder veel technische voorbereiding in het maatschappelijk leven toepassing te vinden.

Een dergelijke onderwijsvorm is in de eerste plaats van beteekenis voor den handel, die een der belangrijkste functies in de moderne maatschappij vormt en zal bij alle handelsonderwijs toepassing moeten vinden, zij het ook telkens in gewijzigden vorm. Terwijl bij het hooger handelsonderwijs gestreefd zal

!) Zie: Dr. E. L. Elte, Wiskunde op de H. B. S. A. (In Tijdschrift van het Nationaal Bureau en de Nationale Vereeniging, 2e Jrg., 15 Jan.—15 Febr. 1931).