is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen der maatschappijschool

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leerlingen Verschil ademhaling | Verschil lengte Verschil gewicht

1 + 3 cm + 1.24 dm gelijk

2 + 5 „ + O 24 ,, + 1 hg

3 + 5 „ + 029 „ +4 „

4 + 3 „ + 0.4 „ + 20 „

5 + 2 „ + 0.43 „ + 2 „

6 + 5 „ + 0.25 ., + 10 „

7 gelijk +04., + 3 „

8 + 3 ,, + 0.15 „ + 3 .,

9 + 5 „ + 0.25 „ gelijk

Ofschoon de bovenstaande proef van zeer bescheiden omvang bleef en men aan de resultaten uiteraard nog weinig beteekenis mag hechten, houd ik mij overtuigd, dat in de aangegeven richting voor de lichamelijke ontwikkeling van een aantal leerlingen iets goeds kan worden bereikt.

Ik leid dit mede af uit de groote tevredenheid der ouders, die niet nalieten dit schriftelijk tot uiting te brengen, uit de grootere opgewektheid der betrokken leerlingen en den meerderen lust ook bij hun gewone schoolwerk. Als Directeur der genoemde school en als belangstellend toeschouwer bij de gemelde proef bleef ik met de leerlingen in contact en ik kon bij allen een grootere opgewektheid opmerken.

Al de genoemde maatregelen zouden de lichamelijke opvoeding nog riiet op het ideale plan plaatsen, dat met het oog op de lichamelijke en geestelijke belangen der leerlingen gewenscht zou zijn, gecombineerd zouden ze waarschijnlijk echter een niet te onderschatten verbetering kunnen brengen. Verbetering voor het vak zelf, doch ook hoogere waardeering bij andere docenten, die bij hun onderwijs van de gymnastieklessen slechts voordeel zouden ondervinden. De waarde van deze hoogere waardeering dient niet onderschat te worden. Er is nu in onze scholen een tegengesteld streven merkbaar naar vermeerdering en vernündering van het aantal uren voor hchamehjke opvoeding, naar het eerste bij de vakdocenten, naar het tweede bij vele hunner collega's voor andere vakken. Van dit verschillend gerichte streven geven ook de programma's blijk. Bij de gymnasia is het aantal verplichte lesuren 12 voor 6 klassen, bij de hoogere burgerscholen met 5-j. c. 13 voor 5 klassen, bij de handelsscholen met 5-j. c. 8 voor 5 klassen, bij die met 4-j. c. 6 voor 4 klassen, bij die met 3-j. c. eveneens 6 voor 3 klassen. Men vraagt zich tevergeefs af, waardoor de genoemde verschillen gemotiveerd kunnen worden. De feitelijke toestand komt overeen