is toegevoegd aan uw favorieten.

De gritenij Dantumadiel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Namme: Bifolking: Bisünderheden: ^^l"* Stifte:

1. Klearkamp Müntsekl. Stamkleaster; Abdije Sybran- 1165

dahfls

2. Pyla „ | egentlik aider, mar letter 3 Timele I fen Klearkamp üt bifolke

» 1 en oardere

4. Syon Nonnekl. Nyawier twisken

Us Ljeaffrouwe td. 1192 en

1200

5. Genezareth , Hallum bigjin

(Nazareth, Gennaerd) 13de ieu

6. Blomkamp Müntsekl. Abdije Hart werd 1191

(Aldekleaster, Floridus Campus.)

7. Auwert „ Abdije Au werd 1192

Adewert

8. Jesse ef Essen Nonnekl. Abdije, üntstie selsstan- Grins 1215

nich, sleat him lykwols by de oarder oan

9. Ihlo ef Ter Yle Müntsekl. Abdije, gyng üt fen Auryk . 1228

(Schola Dei) Auwert

10. Mearhuzen Nonnekl. ek yn East-Fryslan Auryk foar 1228

11. Nijekleaster „ Stifte fen Blomkamp üt Skerne- 1233

(Aula Dei) gotltutn

12. Assen , Abdije, earst to Ane by 1233

(Mariakamp) Koevorden.lettertoAssen;

stelde him ünder tafor- 1258 sicht fen Auwerd

13. Gerkeskleaster Müntsekl. Abdije, kaem nei folie Wigara- 1240

aventüren by Klearkamp thorpe

14. Galilea Nonnekl. ütgien fen Gerkeskleaster Bürum twisken

(Frouwekleaster) 1242 en

1250

15. Menterne Müntsekl. Abdije, ütgien fen Auwert Earst to 1259

Termunten Menter-

wald

letter to 1299 Menterna

16. Grize frouwe Nonnekl. ütgien fen Menterne Nieuwol- Miskien klauter da(01d.) al gau

nei 1259

17. Süentsjerk „ ütgien fen Blomkamp yn Eanje-

Steenkerk wird

18. Trimunt „ üt meilydsumens fen de Mearum 1315(?) Tribus Montibus abt fen Auwerd ünder de

Cist. brocht

19. St. Anna „ ütgien fen Auwerd 1 Ten Boer 1345

Lyts Auwerd

20. Sibkelo Müntsekl. bihearde earst oan it ka- Harden- 1411 (oer-

pittel fen Windesheim berch gong nei

Cist.)