Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nenion volu! Komprenite? Li klinis sin super la kulion, pincis lian oreion, ade ripetante:

„Volas, cu? ... Volas, cu? .. .'Kion vi volas? ... Vi porkido! ... Amajidol".

Nur klopodis por liberigi sin.

„Mi petas kunulinon", li diris malgentile. „Mi estas £i tie jam tutan jaron".

La cefo malestime rigardis malsupren al li, pusis lin tiel, ke li el la kaüro sidigis sur la teron. Nur reprenis sian antaüan pozicion kaj ree la cefo pusis lin el la ekvilibro. Ree Nur ekkaüris kaj ree la cefo pusis lin, jen la vizagon, jen la sultrojn, mokinsultante:

„Kion vi volas pri kunulino? ... Kion vi volas pri kunulino? ... Aliaj estas ce ni jam kvin jarojn ... sep jarojn, kaj tarnen ne havas kunulinon. Kion vi opinias, ... hundido ...? Ke ni tuj donos kunulinon? ... Ankoraü dekon da jaroj vi atendos ... ciesulinido ... simiulo.'I ... hundoU ... bubaloü Dancistinido! Haramdjadahü"

Malserene Nur levis la rigardon pro tiu lasta, plej ofenda insulto. En liaj okuloj ekestis malamo. Sed la êefo puêklinis lian kapon.

„Pigi!... Rapide!... Por ke mi ne frakasu vin ... cu komprenite? ... Rigardu cirkaü vin ... Ankoraü tridek viroj aspiras virinon, cu vi vidas? ... Kaj en la pondok estas ankoraü tri cent".

Nur ne respondis. La cefo frapis lin sur la vizagon.

„Cu vi vidas?" li kriis.

„Saja".

„Kaj nun rigardu la novajn kuliojn. Kiom da virinoj restis?"

„Nur unu", mallonge respondis Nur.

Sluiten