Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Cu vi ne havas maton?" demandis unu el la kulioj al Ruki.

„Ne".

„Cu ankaü ne kusenon?"

„Ne".

„Post dek tagoj la salajro estos pagata, tiam vi povos aceti cion ajn. Ci tie estas cina butiko; en gi vi povos aceti tion".

„Jes".

Malgranda lampo restis brulanta. Malluma ombro rampis en la cambreto, for de la eta lumcirklo cirkaü la malgranda lada lampo. Ratoj kuris sur la tegmento, casante kaj kopulante kun pepado kaj bruo.

„Kie estas Kromoredjo?" Ruki aüdis iun demandi.

La aliaj rikanis; poste iu diris:

„Li tuj venos. Li kunirigos Isah-n".

„Cu si dormos ce li ci tiun nokton?"

„Jes ... Li ja ankoraü havas monon. Li gajnis per monludo en la lasta hari besar".

La ligna pordeto malrapide malfermigis. Du figuroj ensteliris. Retenata rido de virino trairis la silenton. Poste aüdigis murmuranta vira voco.

Ruki kusis sur sia flanko, suprentirinte la genuojn, unu el la manoj sub la kapo. Kontraü li estis la dormobenko de Kromoredjo. Malklare en la krepuska mallumo li vidis, ke unu figuro ekkusas apud la alian. Li aüskultis la flustradon kaj la ridadon de la virino. Li aüdis la vorton: oro . ..

Momenton ili silentis.

„Cu malgranda aü granda ormonero?" demandis la virino.

„Granda".

Sluiten