Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ankaü la aliaj klinis la kapojn. Cio ci validis ankaü por ili.

„Kontraktu ankoraüfoje", diris la cefestro. „Dek ok monatojn daüros la dua kontrakto... Tio ja ne estas longa. Vi ne plu estas nova kulio... Vi ne plu estos batata, £ar vi ja jam scias la laboron, la kutimon ... Eble vi akiros kunulinon ... Eble vi farigos cefo ... Kaj vi povos spari... foriri rica ... aceti bubalon kaj savahon. Kun oro vi foriros... Rekontraktu..

„Saja, Pa".

„Se vi rekontraktos, vi ricevos antaüpagon ... Dudek guldenojn..."

La kulioj levis la kapojn. Dudek guldenoj estas muite da mono...

„Mi rekontraktos, Pa... Mi iros post dek ok monatoj..."

Tiel Ruki duafoje kontraktis. Ankaü la aliaj. La cefestro ricevis pro tio premion, sed tion Ruki ankoraü ne sciis.

Dek ok monatoj sajnis nelonga tempo. Li ricevis dudek guldenojn. Du vesperojn li monludis kaj perdis ciom. Badjon li ne acetis, nek kaptukon. Lia dormobenko estis sen mato, sen kuseno. Cio restis tia, kia antaüe.

La dek ok monatoj pasis kaj Ruki rekontraktis. Li jam sciis: malrica oni ne povas foriri... Ree li ricevis dudek guldenojn. Sed li ne monludis. Li iris al malaja kampongo por aceti badjon kaj kaptukon, car post tiu kontrakto li volis foriri. En cina budo li vidis horlogon, belan horlogon, kiu kvarfoje en ciu horo aüdigis melodieton. Gi forgesigis al li, kion li volis aceti, kaj li acetis gin. Ci kostis dudek guldenojn.

Kontenta kaj felica li portis gin al sia ejo. Li ne sciis, kiun horon gi indikas, car li neniam lernis tion. Li aüs-

Sluiten