Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KELKAJ VORTOJ DE LA LITERATURA KOMITATO.

Per la kontrolado de la romanserio, kies kvina volumo estas tiu ci libro, „Literatura Komitato" klopodas fari rekonstruan lingvan laboron. En pluraj libroj, originalaj kaj tradukitaj, aperis multege da gramatikaj eraroj kaj stilaj nekorektajoj, kaüzitaj ne nur de nesufica lingva kompetenteco de 1' aütoro aü tradukinto, sed ankaü de la fakto, ke neniu lingva institucio aü lingva kompetentulo prenis sur sin la taskon korekti la manuskriptojn antaü presigo. El la speciala karaktero de Esperanto kiel lingvo internacia kaj artefarita ja rezultas la eblo, ke pri diversaj elementoj de la lingvo oni rajtas havi diferencajn opiniojn. Per si mem tiu fakto ne malutilas al la lingvo, sed pro tio, ke la pli multajn esperantistojn, ec tre kompetentajn, ankoraü pli malpli influas iliaj nacilingvaj kutimoj, tiuj diferencaj opinioj kreigis ofte ne en la kadro de Esperanto, sed el nelogikajoj kaj neregulajoj de lingvoj naciaj. Pro tio evidentigis necese, ke verko, tradukita ec de lingvosperta esperantisto, estu kontrolata de diverslandaj kompetentuloj, por ke ciu gena, nelogika nacia influo malaperu el gi.

Tamen, la komitato ne pretendas, ke gia laboro estas nepre senriproca, jam pro tio, ke absoluta korekteco en Esperanto estas ideo relativa. Nia tasko ne estas ligi la personajn konceptojn de iu aütoro aü tradukinto. Iasence

Sluiten