Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En ti tiu. serio aperis:

JEF LAST

La Hispana Tragedio

el la nederlanda lingvo tradukus G. J. Degenkamp Kontrolita de la Literatura Komitato F.L.E. Kun 4 ilustrajoj de la aütoro.

Pri tiu traduko F. F. skribis en „Laborista Esp-isto" de Feb. 1939: „Korektante la unuan presprovon de ci tiu libro, ni devis dufoje tralegi gin, car la unuan fojon la enhavo tiom strecio nian atenton, ke ni tute forgesis nian taskon. Tiu ci verko per simplaj leteroj elokvente skizas la heroan batalon de la hispana popoio kontraü la fasismo. Jef Last proksimigas al ni ci tiun popolon, kiun ni ekkonas laü giaj virtoj kaj mankoj, kaj ni ekamas gin kaj kun gi indignas pri la barbarajoj de la perfidulo Franco. Ni partoprenas giajn gojon kaj malgojon kaj gia optimismo plifortigas nian fidon pri gia fina venko, kiu estos ankaü nia venko. Ciu laboristo, ciu demokrato, ciu homo, kiu amas la liberecon, ciu esperantisto, legu „La Hispano Tragedio"!"

Heroldo de 9*4-'39 skribis:

„La aütoro per varmaj koloroj pentras al ni multajn bonajn flankojn de la hispana popoio, kiu dum la plej malfacilaj momentoj de sia vivo restis fidela al siaj taskoj, estis bonhumora kaj ec gaja. Kelkaj capitroj estas korpreme belegaj. La traduko estas eksterordinare bonege farita".

Nederlanda Katoliko de Aprilo '39 i.a. skribis:

„Jef Last batalis je la flanko de la hispana „proletaro" kaj kiel atestanto li rakontas pri la Hispanio, kiu batalis por la demDkratio. Kaj li klare kaj varme rakontas pri siaj travivajoj. La traduko estas flua kaj bona ..

Jen libro, kiu ne nur estas aktuala, tial ke la okazintajoj, skizitajen gi, ankoraü estas fresaj en niaj memoroj, sed gi havas ankaü eternan valoron, kiel dokumento pri heroa epizodo de la laborista bataio por pli bona socio.

Sluiten