Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En ci tiu serio jam aperis:

I. SILONE

FONTAMARA

el la itala lingvo tradukis A. Angelo kaj J. van

Scheepen.

Kontrolita de la Literature Kamitato F.L.E.

El kelkaj recenzoj:

Ci tiu libro en la SAT-FLE Romanserio (tre kompetente tradukita) estas unu el la plej elstaraj verkoj, kiujn ni iam legis en Esperanto. Ci priskribas la ekziston de la kafonoj (italaj kamparanoj). La kafonoj, supersticaj kaj naivaj, farigas la viktimoj de cia trompo de siaj ekspluatantoj. Suferante, ili turnas sin al la ekleziuloj, al la advokataj, kiuj siavice perfidas ilin. Fine, senesperigitaj kaj pelitaj al mizero ekstrema, ili ekribelas kaj estas bucitaj. f

Profunda kaj kortusa rakonto, verkita laü tiu „simpla" stilo, kie sin kasas vere geniula arto. La Esperantisto, kiu ne legos ci tiun libron, perdos spiritan sperton.

The Worker Esperantist. 2a Kvaronjaro '39.

... Spite tion, ke la libro priskribas malgajajn aferojn, gi tarnen estas ege interesa. La lingvo estas tre facila, la preso kaj papero bonaj. Entute, la libro estas vera perlo ...

Arbetar Esperantisten, Junio '39

La tuta libro estas sopira gemego de malfelicaj homoj, premataj kaj ekspluatataj. Kaj kiam ili ekribelas, penante konkeri por si pli bonan pozicion en la vivo, ili estas tiel kruele punataj, ke „post tiom muite da penoj, da lukto, da larmoj kaj vundoj, post tiom muite da sango, da malamo kaj da malespero", restas nur solaj vekrioj de la mizeruloj': „Kion ni faru?"

La enhavo de la libro estas interesa, la traduko senriproca".

Heroldo de Esperanto, 18 Junio '39,

Sluiten