Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En ci tiu serio jam aperis:

ANDREAS LATZKO

HOMOJ EN MILITO

El la germana lingvo tradukis Charles Minor, L.K.-Ak.

kaj

MARCIA REALE

El la germana lingvo tradukis N. Bartelmes. Kontrolitaj de la Literatura Komitato F.L.E.

H eroldo de Esperanto, de 30-7-39 skribis:

„Jen estas libro, kiu nun, guste nun, kiam la sangenigra nubego de la milito minace superpendas la mondon, devus esti disvastigata en miloj, milionoj da ekzempleroj, por konigi al ciuj nacioj la atestojn de homo propraokule vidinta kaj spertinta la terurojn de la milito.

En vico de profunde psikologiaj rakontoj A. Latzko kun frostotremiga realeco montras terurajn ne percepteblajn per sana imago, okazintaj'ojn el la mondmilito. Kiel akuzo sonas liaj vortoj pri giaj kruelajoj, kiuj ne cesas, sed restas, kiel sekvo de la milito, ec post gia finigo („Reveno", „Marcia Reale"). Soifo al paco kaj forta protesto kontraü freneza, sensenca hombucado, klare sentigas en la sekvantaj vortoj de lia rakonto „La Kamarado":

— Senlace mi volas skribi. Dissemi en la tutan mondon! Cis kiam en ciuj koroj fruktigos la semajo, gis kiam en ciuj dormocambroj — fantome bluaj — kara mortinto montros siajn vundojn kaj finfine, kiel belega savkanto de la mondo, sub mia fenestro eksonos la milionvoca kolerkrio: „Hom-sa-la-toü" —

La traduko estas tre bone farita. Espereble multaj samideanoj akiros tiun ci libron, kaj — kiu gin akiros, tiu ne pentos.

■L

Sluiten