Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat ook een zeer matig alcoholgebruik een ongunstige werking kan hebben en zeer vaak ook heeft op de prestaties van een mensch, is reeds een oude waarheid, die voor en na wetenschappelijk bevestigd werd.

Maar welke waarde had dit voor het gewone dagelijksche leven? Welke waarde had dit vroeger inzonderheid uit een oogpunt van verkeers-veiligheid? Goed, — laat de bestuurder door zijn glaasje wijn, bier of jenever tijdelijk iets van zijn geestelijke capaciteiten hebben ingeboet, — zoolang hij bestuurder was van een landauer, aapjes-koetsier was of op den bok van een sleeperswagen zat, was dat (alweer: uit veiligheidsoogpunt) zoo héél erg niet, omdat er nog voldoende speling tusschen veilig en onveilig overbleef.

Maar — dit is veranderd. Nu het snelverkeer snelverkeer is geworden, is alles scherper gesteld. De marge tusschen veilig en onveilig is uiterst klein geworden. Waar vroeger weieens gevaar aanwezig was, daar is het thans steeds. Waar vroeger het gevaar gemakkelijk bedwongen kon worden, daar is thans de uiterste oplettendheid en paraatheid noodig om het in bedwang te houden. De prestaties, die tegenwoordig van den bestuurder gevraagd worden, zijn topprestaties, zoodat hij thans van zijn geestelijke capaciteiten niets kan missen, zonder de veiligheid in gevaar te brengen.

Daarom: wat vroeger uit veiligheids-oogpunt geduld kern worden, kan dit thans niet meer. Andere, scherpere eischen worden nu aan de bestuurders gesteld, — en tot deze eischen behoort óók: volkomen nuchterheid.

„Bij snelverkeer — geen alcohol "... Er zullen weinig bestuurders zijn, die deze leuze nog nimmer vernomen hebben. En gelukkig mogen wij constateeren, dat men er ook steeds meer naar handelen gaat. Maar dat wij in dit opzicht nog lang niet zijn, waar wij wezen moeten, — de rubrieken „Gemengd Nieuws" en „Rechtzaken" in onze kranten bewijzen het voldoende. En hoeveel ongelukken zouden er niet plaats hebben, zonder dat duidelijk alcohol-invloed geconstateerd kan worden, terwijl deze wel degelijk aanwezig was.

Iedere bestuurder zij zich zijn verantwoordelijkheid ten volle bewust! Het gaat om menschenlevens!

C. J. TOEBES.

18

Sluiten