Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALS UW AUTO IN HET WATER RIJDT

Heiaas verliezen tallooze menschen het leven door verdrinking bij het te water rijden. De grootst mogelijke oplettendheid in acht te nemen is voor bestuurders, die op wegen rijden, waaraan water grenst, een eerste vereischte. Voorkomen, dat een auto te water rijdt, is natuurlijk het allerbeste recept. Dit kan als men, waar de wegtoestand dat vereischt of in het algemeen, wanneer dit noodig is, de uiterste voorzichtigheid in acht neemt.

Maar wat doen we, als onze auto in het water rijdt? Een moeilijke vraag. In zoo n geval is niet alles verloren. Er zijn toch mogelijkheden tot redding —- en er bestaan ook inzichten omtrent hetgeen men niet moet doen. Heeft men zich dit goed ingeprent, dan schiet het misschien in het geheugen, als men in de onaangename situatie komt, ervan gebruik te moeten maken.

In ons land, waar vele rijwegen langs kanalen en rivieren loopen — vroeger de aangewezen wegen voor het geheele verkeer — is het gevaar door onvoorzichtigheid in het water te geraken, nog altijd bijzonder groot. Voor zoover ons bekend is, kwamen in het jaar 1935 door auto's te water 41 personen om het leven.

De Ned. Bond tot het redden van drenkelingen heeft enkele wenken en regelen ontworpen, die wij hier onder de aandacht van onze lezers willen brengen, ook al wenschen wij hun van harte toe, dat zij daarvan nooit gebruik behoeven te maken.

Een dozijn raadgevingen:

lo. Tracht bovenal uw zelfbeheersching te bewaren.

2o. Rijd zooveel mogelijk met dichte ramen op smalle, bochtige

dijken en wegen langs water.

3o. Tracht alle ramen te sluiten, zelfs als de auto te water is.

Bedenk, dat men bij gesloten auto minstens op 3 tot 6 minuten lucht kan rekenen.

4a. Schakel ten allen tijde licht in. Het brandt onder water en uw

redders kunnen zich sneller oriënteeren.

5o. Sla geen ruiten stuk. U zoudt U onnoodig verwonden, de deuren en ramen gaan na intreding van den evenwichtstoestand onder water gemakkelijk open. Eenigen tegenstand zal men onder-

Sluiten