Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Anti-Lawaai-Congres" —• bereiken mij van mijn naamgenoot en zijn dus „van den Bakker".

Inderdaad zijn dit sprekende cijfers, die aantoonen, dat één stille remdruk of één lichtsignaal meer ongelukken voorkomen kunnen dan 10 lawaaiige hoornsignalen. Het verbod hoornsignalen te gever anders dan in geval van uitersten nood dwingt de bestuurder voorzichtig te rijden.

Het verbod? Hiermede raken wij weliswaar het teere punt in de geheele anti-lawaaibeweging. In het Motor- en Rijwielreglement was tot het voorjaar 1934 geen verbod om hoornsignalen te geven,integendeel was de bestuurder verplicht zulks te doen. Het art. 23 luidde: „De bestuurder van een motorrijtuig is verplicht binnen bebouwde

kommen van gemeenten met den hoorn een signaal te geven,

telkens wanneer de veiligheid van het verkeer zulks vordert*) Voorts is hij verplicht bij het gebruik van de genoemde signaalinstrumenten zooveel mogelijk alles te vermijden, wat het schrikken van rij- of trekdieren of vee tengevolge zou kunnen hebben".

Tegen dit artikel werden telkens weer bezwaren geopperd.

Het dagblad „De Telegraaf" voerde in 1933 een speciale anti-lawaaicampagne, waarbij naast uitvoerige artikelen korte slagzinnen onder de aandacht van het publiek werden gebracht, b.v. „De man, die zijn knalpot open laat staan, geeft zichzelf een brevet van onbeschaafdheid". En nadien heeft de Koninklijke Nederlandsche Automobielclub in samenwerking met de Geluidstichting te Delft op 8 November 1934 een anti-lawaai-congres gehouden, teneinde een contact te brengen tusschen de technische deskundigen en de belangstellende leeken op dit terrein. Toen hebben enkele groote steden van ons land — in navolging van het buitenland — een anti-lawaai-campagne georganiseerd. De stad Breda was de eerste gemeente in ons land met een z.g. „stilte maand".

In het voorjaar 1934 werd eindelijk een wettelijke bepaling tegen het lawaai in het bovengenoemde artikel 23 van het Reglement ingevoegd en wel op de plaats, die wij boven met (*) hebben aangeduid. Er is nu bijgevoegd: „Met inachtneming van het in het eerste

24

Sluiten