Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Er bestaat in Nederland een „Geluidsstichting", die al de met het gevaar verbonden vraagstukken onderzoekt. Er is een maat internationaal ingevoerd, genaamd „decibel", wat door Prof. Dr. A. D. Fokker van de „Geluidsstichting" als volgt wordt beschreven: „Het aantal decibels geeft 10 keer het aantal nullen aan, dat men achter een cijfer 1 moet plaatsen om te weten hoeveel maal sterker het bedoelde geluid is dan het zwakste, dat men nog net hooren kan. Bij 75 decibel — 7,5 nullen -— behoort een getal omstreeks 31.500.000 tusschen 10 millioen en 100 millioen. Men meet de decibels met een instrument genaamd audiometer. Naar een tabel opgesteld door Dr.-Ing. N. A. Halbertsma bedraagt b.v. het ruischen der bladeren 10 decibel, een rustig kantoor zonder schrijfmachines 30 decibel, een fabriek met machines 60 decibel, vrachtauto's, trams 70 decibel, motorrijwielen 80 decibel, een ketelmakerij 100 decibel, een vliegtuigmotor 110 decibel en de practisch bovenste grens der geluidssterkte 120 decibel (dus 1 billioen eenheden — een 1 met twaalf nullen!)

De politie kan met „audiometers" worden uitgerust, om het geluid op verschillende verkeerspunten te meten.

Een wettelijke regeling is op zich zelf natuurlijk niet voldoende. Een afdoende anti-lawaai-campagne kan alleen bereikt worden door samenwerking van den wetgever met alle categorieën van weggebruikers en met de fabrikanten van vervoermiddelen. Wat de weggebruikers betreft, ook hier geldt de noodzakelijkheid van verkeersdiscipline en verkeersroutine.

Ten slotte moge worden opgemerkt, dat het uiteindelijk niet alleen het verkeer is, dat lawaai ten gevolge heeft. Daar blijft nog het lawaai van vele andere machines b.v. heimachines, enz., het bellen van ijscomannen, het tapijten- en matjes-kloppen, het schreeuwen van venters en vele andere geluiden, die niet alleen schadelijk zijn voor de zenuwen, maar soms ook voor het leven van den mensch een kwelling zijn en men denke hierbij vooral aan zieken. Er blijft dus voor hen, die het lawaai willen bestrijden, in elk geval nog een wijd arbeidsveld over.

Sluiten