Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan het slot van deze beschouwing zij er nog op gewezen, dat artikel 29 van de Wegen-verkeerswet, aan den bestuurder van een motorrijtuig, rijwiel, of een ander rij- of voertuig en verder eiken anderen weggebruiker, de verplichting oplegt gevolg te geven aan de bevelen en aanwijzingen vanwege het bevoegd gezag door bepaalde personen in het belang van de vrijheid van het verkeer of de veiligheid op den weg gegeven, omtrent welke bevelen en aanwijzingen bij een krachtens algemeenen maatregel van bestuur voorschriften kunnen worden gegeven.

Men ziet, dat hier de mogelijkheid wordt geschapen, ook voor den voetganger bij algemeenen maatregel van Bestuur voorschriften te geven, hetgeen vooral door „het snelverkeer" met gejuich zal worden beg^o't!

Velen zullen na 't kennisnemen van deze nieuwe wet zich de vraag stellen: Waarom is er geen algemeene Verkeerswet tot stand gekomen, welke het verkeer in zijn ganschen omvang regelt? Uit den aard der zaak kunnen wij op deze overigens voor de hand liggende vraag niet diep ingaan. Slechts zij hier vermeld, dat ook de wenschen van den Minister naar een algemeene verkeerswet zijn uitgegaan, maar daar de voorbereiding van een dergelijke algemeene wet te veel tijd in beslag zou nemen en bovendien de nieuwe Wegenverkeerswet 1935 in groote mate gelegenheid zal geven niet alleen het motor- en rijwielverkeer, maar ook het overige verkeer voldoende te regelen, heeft Z.Exc. gemeend thans niet met een voorstel voor een zoodanige wet te moeten komen.

Kr.

Practisch rijbewijs etui met tevens ruimte voor belastingkaarl en nummerbewijs, van prima, soepel saffiaanleder met mica-

vensters. Alles, ook portret, geheel zichtbaar

Franco na ontvangst van postwissel of giro ƒ 1.50

MADO & Co. - UTRECHT

OUDEGRACHT 119 POSTGIRO 10323

Sluiten