Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voerd en werd de oude gedecentraliseerde regeling der zware vracht-voertuigen gecentraliseerd in een systeem van inschrijving, opgenomen in de nieuwe §4 van het zoo juist genoemde reglement.

Ingevolge dit gecentraliseerd systeem krijgt elke houder van een zwaar voertuig een rijvergunning genaamd: „Inschrijvingsbewijs", ten behoeve van het betreffende voertuig, hetwelk wordt uitgereikt na inlevering van een daartoe strekkend verzoek.

Daar alle wegen bovendien in klassen (Ie, He en Ille klasse) kunnen worden ingedeeld, bestaat de mogelijkheid in de uitgereikte bewijzen van inschrijving niet alleen de maximum toegestane wieldrukken en de maximum afmetingen te vermelden, doch ook melding te maken van de maximum in acht te nemen rijsnelheid (een en ander in verband met de soort der banden van het voertuig) op in elke klasse ingedeelde wegen.

Men heeft op deze wijze inderdaad één centrale regeling verkregen, waardoor, op enkele uitzonderingen na, alle zware vrachtvoertuigen aan de voorschriften van één algemeen systeem onderworpen zijn.

Volledigheidshalve moge hierbij nog worden vermeld, dat de bekende drie-kleurige platen, aangebracht aan vóór- en achterzijde van zware motorrijtuigen, dienen om de voor het betrokken voertuig toegelaten maximum rijsnelheden op elke klasse weg aan te duiden.

Aan deze regeling zijn echter zeer zeker enkele nadeelen verbonden; een van de belangrijkste nadeelen is wel het feit, dat er zoovele verschillende categorieën van voertuigen (n.1. 21 verschillende categorieën), benevens vier categorieën van wegen (n.1. Ie, He, Ille klasse en niet ingedeelde wegen) zijn.

Bij een herziening van de bepalingen van den inschrijvingsplicht, zou het daarom gewenscht zijn het aantal weg-klassen te verminderen, b.v. tot twee klassen.

De voertuigen zouden daarbij in enkele duidelijk op den weg zichtbare en goed omschreven categorieën moeten worden ingedeeld.

Als schema van een vereenvoudigde zware vrachten regeling zou kunnen worden voorgesteld:

1. De wegen worden in de klassen A en B ingedeeld.

Sluiten