Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERBOND VAN VEREENIGINGEN VOOR VEILIG VERKEER.

Jaarverslag 1935

Het streven naar eien veilig verkeer, waarmede het Verbond van Vereenigingen voor Veilig Verkeer zich bezig houdt, is van belang voor allen; geen mensch in onze moderne samenleving, die niet met het verkeer in aanraking komt. Juist daarom is het van zoo eminent belang, dat allen zich voor het verkeer gaan interesseeren! Een goed verkeer eischt medewerking van allen. Maar medewerking is niet mogelijk zonder kennis en inzicht en de Vereenigingen voor Veilig Verkeer zijn in den lande opgericht om de weggebruikers die voorlichting te geven. Het is een verdienste van het jaar 1935 geweest, dat in deze richting enorm veel gewonnen is, waarin een aansporing ligt opgesloten om op den ingeslagen weg met versneld tempo voort te gaan.

Wie op de volgende pagina's van dit verkeersboekje de overzichten leest van hetgeen door de Vereenigingen voor Veilig Verkeer in het afgeloopen jaar werd gedaan, zal moeten bekennen, dat er op 't gebied van voorlichting en opvoeding van de weggebruikers veel arbeid is verricht.

Jeugdverkeersveiligheid.

Het zal den aandachtigen lezer niet ontgaan, dat schier door al onze vereenigingen opvoedend verkeerswerk onder de jeugd wordt verricht. Jeugdverkeersexamens, worden over de geheele linie met succes gehouden. De daaraan verbonden insignes sieren de borst van het kind en prikkelen anderen tot navolging. Als een gouden draad is deze jeugd-verkeerspropaganda geweven door al de jaaroverzichten van de vereenigingen heen. En het is voor het Verbond een groot genoegen te kunnen constateeren, dat de jeugdverkeersveiligheid, welke sterk door hem wordt gepropageerd en waarvoor een leidraad, insignes en diploma's bij het centraal bureau warden beschikbaar gesteld, door de vereenigingen zoozeer behartigd wordt.

De jeugd staat in het moderne verkeer aan belangrijke gevaren bloot en het is dan ook om deze reden, dat het Verbond met graagte uitvoering heeft gegeven aan een voorstel van de Vereeniging Zwolle op de laatste algemeene vergadering gedaan en een commis-

67

Sluiten