Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sie in het leven, heeft geroepen voor de samenstelling van een methodiek voor het verkeersonderwijs.

Methodiek voor het Verkeersonderwijs. Deze commissie wordt gevormd door de heeren C. J. van Wijngaarden van Rees, Secretaris van het Verbond te Utrecht, Voorzitter; J. S. de Jong, Inspecteur van politie te Zwolle, Secretaris; W. Heeroma, Hoofd eener school te Den Helder; B. Hofman, Directeur Rotterdamsche Schoolvereeniging te Rotterdam en Jhr. A. M. C. Mollerus, Inspecteur van politie te de Bilt.

Met groote toewijding en ijver heeft de commissie zich aan de bestudeering van haar taak gezet en een belangrijk stuk werk is ongetwijfeld te verwachten.

Verkeersweek. Dan gaan de gedachten naar de Verkeersweek, welke in 1935 werd gehouden van 11—15 Juni en waaraan de Vereenigingen een groote mate van medewerking hebben verleend. Ook deze tweede Verkeersweek — de eerste werd gehouden in 1934 — mag alleszins als geslaagd worden beschouwd. Een groote propaganda voor veilig verkeer is onder de weggebruikers gemaakt; de dagbladpers en de radio-omroepvereenigingen verleenden wederom alle medewerking. De Vereenigingen hebben — zooals uit de overzichten blijkt — ieder op eigen wijze de verkeerspropaganda gevoerd, waardoor een groot gemeenschappelijk resultaat is verkregen. Drukwerken en reclameplaten werden tegen lage prijzen ter beschikking van de Vereenigingen gesteld. De Verkeerscourant bereikte wederom een oplaag van 150.000 exemplaren. Deze 150.000 couranten, waarin ook waardeerende woorden van Z.Exc. den Minister van Waterstaat waren gewijd aan het werk van het Verbond en van de Vereenigingen, zijn in ons land onder de weggebruikers verspreid, meestal met medewerking van de politie. Een belangrijk cijfer, als men nagaat, dat de vereenigingen Amsterdam en Rotterdam een eigen courant uitgaven.

Veiligheidsdiploma's enz. voor chauffeurs. Als een nieuw middel werd door de vereenigingen Amsterdam en Rotterdam ingevoerd een diploma voor chauffeurs, die binnen een bepaalden tijd geen verkeersongevallen veroorzaken — een gedachte, die bij het Verbond in studie is. Bedriegen de voorteekenen niet, dan zal ook dit

Sluiten