Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een landelijke actie worden in het belang van een veilig verkeer.

Deelneming aan tentoonstellingen. Teneinde de veilig-verkeersgedachte bij een zoo groot mogelijk aantal personen ingang te doen vinden werd door het Verbond aan verschillende daarvoor in aanmerking komende tentoonstellingen enz. deelgenomen.

Reizende tentoonstelling. Aan de vorming van een reizende tentoonstelling wordt druk gewerkt.

Nieuwe vereenigingen. De oprichting van nieuwe vereenigingien heeft de voortdurende aandacht van het bestuur van het Verbond. Vereenigingen werden opgericht te Maastricht, Winterswijk, Middelburg, Enschedé en Hoorn, die zich bij het Verbond aansloten.

Het centraal bureau trachtte de vereenigingen behulpzaam te zijn bij de organisatie van tentoonstellingen en toepassing van propaganda-middelen, alsmede door de verkrijgbaarstelling van de benoodigde drukwerken, enz. Een rijwielplaquette werd verkrijgbaar gesteld, alsmede een nieuwe reclameplaat met verkeersborden.

Teneinde een nauwer contact te verkrijgen tusschen het centraal bureau en de vereenigingen werd op 21 December 1935 een bijeenkomst gehouden met de secretarissen van de vereenigingen en den secretaris van het Verbond.

Dagelijksch bestuur. In de op 22 Maart gehouden bestuursvergadering werden de heeren Mr. J. F. Schönfeld, Administrateur van het Departement van Waterstaat te 's-Gravenhage en Mr. M. J. C.

Vrij gekozen tot leden van het Dagelijksch Bestuur.

* * *

Er wordt gewerkt; er is belangstelling, er is aanmoediging, er is illusie. Het afgeloopen jaar bewees het. Ongetwijfeld zouden het Verbond èn de Vereenigingen nog meer hebben gedaan, indien men over ruimere geldmiddelen de beschikking had. Wij doen daarom een dringend beroep op allen. Die steunen kunnen, steunen ons! Het gaat om een groot algemeen belang.

Door alle geledingen van de Vereenigingen voor Veilig Verkeer gaat een trilling. Een spanning van krachten, die voor de toekomst het beste belooft

VAN WIJNGAARDEN VAN REES, Secretaris.

Sluiten