Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET CENTRAAL BUREAU van het Verbond van Vereenigingen voor Veilig Verkeer te Utrecht maakt een speciale studie van het verkeersvraagstuk en van de middelen, die kunnen worden aangewend om een veilig verkeer te bereiken:

Het geeft raad en voorlichting voor oprichting van Vereenigingen voor Veilig Verkeer en voor verkeersveiligheidspropaganda;

het beschikt over een uitgebreide tentoonstellingsverzameling en verkeersstatistieken;

het beschikt over een depot van literatuur en propagandamiddelen, zoodat een gemakkelijk overzicht kan worden verkregen van de reeds verschenen druken boekwerken en het propagandamateriaal;

het beschikt over een leidraad voor jeugd verkeersexamens, over examen-opgaven, diploma's en insignes;

het beschikt over verkeersfilms, zoowel voor de jeugd als voor ouderen, alsmede over een serie lantaarnplaatjes, welke tegen bepaalde voorwaarden in bruikleen worden afgestaan.

Bij het Centraal Bureau te Utrecht zijn eveneens verkrijgbaar de in den handel gebrachte verkeersmaquettes voor verkeersonderricht op de scholen.

Uitsluitend voor leden van vereenigingen voor Veilig Verkeer zijn bij het Centraal Bureau te Utrecht verkrijgbaar (na ontvangst van het bedrag franco toezending).

Autoplaquettes ƒ 1,50.

Rijwielplaquettes ... ƒ 0.,25.

Het Centraal Bureau van het Verbond van Vereenigingen voor Veilig Verkeer te Utrecht houdt zich bijzonder aanbevolen voor toezending van foto's, propaganda-drukwerken, enz. op verkeersgebied betrekking hebbende ten behoeve van de tentoonstellingscollectie. Alles is welkom! Met toezending wordt een algemeen belang gediend.

Sluiten