Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AMSTERDAM

Vereeniging voor Veilig Verkeer Amsterdam Minimum contributie ƒ 1.— per jaar

Bestuur:

Eere Voorzitter: Dr. W. de Vlugt, Burgemeester Voorzitter: J. H. Scheltema

Secretaris: Mr. M. J. C. Vrij, Keizersgracht 462 Penningmeester: M. Lam Jr.

Door onze vereeniging werd een lezingcyclus gehouden, die aanving op 21 Februari met als spreker Dr. Ing. N. A. Halbertsma uit Eindhoven over „Verkeer en Verlichting". De volgende sprekers waren de heeren C. Bakker over „Het moderne verkeer in de samenleving", L. A. A. Cohen over „Nieuwe verkeersvoorschriften", L. Schotting over „Verkeersregeling door lichtsignalen' en M. Vrij over „Verkeersopvoeding in school en huis".

Op 23 Mei werd aan 26 dames en heeren, die hiervoor een specialen cursus hadden gevolgd, een leidersexamen afgenomen, waarvoor allen slaagden. In de maand Mei zijn 238 leerlingen geslaagd voor het verkeersexamen, in de maanden Juli en Augustus resp. 440 en 170 leerlingen.

Aan de tentoonstelling van de Vereeniging voor Huisvrouwen werd met een propaganda-stand deelgenomen, waar een aantal radiogramofoonplaten werden ten gehoore gebracht.

Uitgeschreven is een „Geen ongelukken-wedstrijd voor chauffeurs".

De verkeersweek werd om bijzondere redenen gehouden van 1—6 Juli. Deze droeg het karakter van een veiligheidsweek, waarin speciaal op de wielrijders een scherpe controle werd uitgeoefend. Opschriften „Houdt nog meer rechts" waren in grooten getale op vervoermiddelen aangebracht. Voorts werd aan wielrijders de vraag gesteld: „Zijn uw remmen in orde?". Een 200 rijwielhandelaren verleenden medewerking. Ook werd propaganda gemaakt voor goed gerichte en deugdelijke lampen en juist geplaatste reflectoren. De politie en de pers verleenden weer den noodigen steun.

Automobilisten konden gratis hun remmen laten controleeren en de goedgekeurde wagens ontvingen een z.g. veiligheidszegel. Een 12-tal propaganda-stalletjes waren op verschillende punten in de stad geplaatst. Er werden verkeerscouranten verspreid, die in een oplaag van 100.000 ex. waren gedrukt. De verkeerweek werd besloten met een optocht van allerhande rijwielen, waaraan door honderden personen werd deelgenomen.

75

Sluiten