Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BREDA

Vereeniging voor Veilig Verkeer Breda en Omstreken Minimum contributie ƒ 1.— per jaar

Bestuur:

Eere Voorzitter: Mr. Dr. W. G. A. van Sonsbeek,

Burgemeester

V oorzitter: Mr. J. Pleyte

Secretaris! Ir. A. L. J. M. Fick., Wilhelminapark 16 Penningmeester: G. Ingen Housz

De „stilte-maand" in onze gemeente georganiseerd heeft de vereeniging aangegrepen om door verspreiding van drukwerken propaganda voor veilig verkeer onder de weggebruikers te maken.

Ten einde het verkeersonderricht op de scholen te bevorderen, worden met het onderwijzend personeel bijeenkomsten gehouden; zoo wordt in onderwijskringen de belangstelling voor het verkeersvraagstuk bevorderd. De heer Hootsman leidt deze cursussen, Waaraan door 48 leerkrachten wordt deelgenomen.

Om het verkeersonderricht aan de kinderen te vergemakkelijken heeft onze vereeniging in een door de gemeente beschikbaar gestelde ruimte een verkeerslokaal ingericht. Het verkeerslokaal, dat 25 November door den Burgemeester, Mr. Dr. G. A. van Sonsbeek, in tegenwoordigheid van vele autoriteiten officieel is geopend, ziet er welverzorgd en practisch uit. Op de groote verkeersmaquette kunnen verschillende situaties van de gemeente zelf worden aangebracht. Ze is rijkelijk voorzien van verkeersborden, voertuigen, rijwielen, enz. Aan de wanden van het verkeerslokaal zijn de verkeersborden in groot formaat opgehangen.

In verband met de gehouden stilte maand werd niet aan de verkeersweek deelgenomen.

Uittreksel van de plaatselijke politieverordeningen.

Bij avond — van zonsondergang tot 1 uur 's nachts — mogen op plaatsen, gelegen in de onmiddellijke nabijheid van een brandende straatlantaarn, motorrijtuigen zonder verlichting worden geparkeerd, uitgezonderd natuurlijk in de verboden straten.

Het is verboden in de Ridderstraat met een motorrijtuig een ander motorrijtuig, dat zich in dezelfde richting voortbeweegt, in te halen.

Sluiten