Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EINDHOVEN

Vereeniging Veilig Verkeer Eindhoven en Omstreken Minimum contributie ƒ1.— per jaar

Bestuur:

V oorzitters Dr. Ing. N. A. Halbertsma Secretarist Ir. D. A. Budde, Helmerslaan 10a Penningmeesters Ir. C. A. Beukers

Teneinde het geven van verkeersonderricht op de scholen te vergemakkelijken, werden cursussen voor het onderwijzend personeel gehouden. Op den laatsten cursusavond werd de jeugdverkeersfilm van den A.N.W.B. vertoond.

Met een propaganda-stand werd aan de Alminato (Middenstandstentoonstelling) deelgenomen. Resultaat: 100-tal nieuwe leden.

Aan de verkeersweek van het Verbond (11—15 Juni) werd deelgenomen en in die dagen stond Eindhoven in het teeken van Veilig Verkeer. Door de groote medewerking der N.V. Philips hadden wij de beschikking over een transportabel Ciné-Senor apparaat met bediening voor de vertooning van den A.N.W.B.-film „De veilige weg". Bij het begin sprak een onzer bestuursleden. De film werd aangevuld met teekenfilmpjes van de N.V. Philips Radio en het Rembrandt Theater. Ze werden bezocht door 1000 leerlingen van lagere scholen en 500 van de Ambachtsschool, 's Avonds werd behalve „De veilige weg" ook onze eigen verkeersfilm — een zeer geslaagde opname in onze stad — vertoond, waarbij tevens plaats vond de uitreiking van de diploma's aan de eerstgeslaagden voor het verkeersexamen. Verkeerscouranten werden aan de weggebruikers uitgedeeld. Er werd nog een propagandatocht georganiseerd door de buitengemeenten. Voorafgegaan door marechaussee met motor en zijspan, reed onze stoet, bestaande uit een luidsprekerswagen en verschillende motorvoertuigen, daartoe welwillend door de diverse eigenaars ter beschikking gesteld en behangen met verkeersaanwijzingen als „Houdt rechts", door de verschillende dorpen.

Een waardig slot van onze bescheiden verkeersweek vormde de verkeerswedstrijd, die wij tezamen met de firma van Hout-Ververgaard, Juweliers, organiseerden. Op een stratenplan waren acht verkeersfouten in beeld gebracht. Uit de oplossingen bleek, dat slechts 3 %, de verkeersfouten hadden gevonden.

Van 30 September—6 October werd een remmenweek gehouden en ontvingen 77 % van de gekeurde auto's een veiligheidsregel. Tenslotte werd door onze vereeniging een foto-zoekrit georganiseerd voor bestuurders van motorrijtuigen en wielrijders.

Sluiten