Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HAARLEM

Vereen, voor Veilig Verkeer Haarlem en Omstreken Minimum contributie ƒ 1.— per jaar

Bestuur

Eere Voorzitter: C. Maarschalk, Burgemeester

V oorzitter: Majoor A. M. M. van Loon

Secretaris: Mr. J. H. van Gelderen, Damstraat 23

Penningmeester: L. Molijn

De jeugdverkeersveiligheid ligt de vereeniging na aan het hart. Het bestuur heeft derhalve gemeend de verkeersexamens voor de jeugd op een grootsche wijze te moeten aanpakken. Nadat de kinderen hiervoor door het onderwijzend personeel waren opgeleid, werd van 1—15 April aan niet minder dan 1100 kinderen het verkeersexamen afgenomen. Het practische examen werd door de politie op straat afgenomen en had de volle belangstelling van de burgerij. Aan de 945 geslaagden kon op 8 Mei het verkeersspeldje worden uitgereikt. Onder groote belangstelling werd hierna de K.N.A.C.film vertoond, die talrijke fouten van weggebruikers laat zien.

Gedurende de verkeersweek van het Verbond werden door medewerking van de politie eenige duizenden verkeerscouranten aan de weggebruikers uitgedeeld.

Uittreksel van de plaatselijke politie-verordeningen.

Het is verboden als bestuurder van een rijwiel op den openbaren weg links naast twee naast elkander in dezelfde richting rijdende wielrijders te rijden, anders dan dezelve voorbijrijdende.

Het is verboden op den openbaren weg een rijwiel te besturen, waarmede een last wordt vervoerd, welke buiten de stuurstang terzijde van het rijwiel of meer dan 0.50 m voor of achter het rijwiel uitsteekt. Het stuur van een rijwiel, waarop de berijder tevens een last medevoert, mag niet breeder zijn dan 0.85 m.

Het is den bestuurder van een rijwiel of tweewielig motorrijtuig, kennelijk ingericht voor het vervoer van slechts één persoon, verboden daarop een ander persoon mede te voeren.

Sluiten