Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DEN HELDER

Vereeniging voor Veilig Verkeer Den Helder en Omstreken Minimum contributie ƒ1.— per jaar

Bestuur:

Eere Voorzitters Voorzitter: S. Jaring Secretaris: F. Grunwald, Molengracht 7 Penningmeester: Mevrouw H. E. van Driel-de Jonge

Toen het jaar zich reeds ten einde spoedde, leed de vereeniging een gevoelig verlies door het plotseling overlijden van haar EereVoorzitter, onzen burgemeester, den heer W. P. G. L. Driessen. Zijn medeleven met de Vereeniging is reeds begonnen met de oprichtingsvergadering, die door hem werd bijgewoond. Het Veilig Verkeersvraagstuk had z'n volle belangstelling. De Vereeniging Veilig Verkeer Den Helder herdenkt met erkentelijkheid z'n steun. Hij ruste in vrede!

Op de eerste algemeene jaarvergadering werd door den Commissaris van politie, den heer Van der Hoeven, een causerie gehouden over „Het Verkeer van voorheen en thans".

In Februari en Juni werden jeugdverkeersexamens afgenomen, waarvoor resp. slaagden 100 en 33 kinderen.

De Vereeniging nam deel aan de in Juni gehouden Remavi-tentoonstelling en de daaraan verbonden winkeloptocht.

De verkeersweek van het Verbond werd om financieele redenen bepaald tot een paar verkeersdagen. De K.N.A.C.-film werd in de gratis door den heer P. van Twisk daarvoor beschikbaar gestelde Tivoli-bioscoop in vier voorstellingen aan 3600 scholieren vertoond. Het College van Burgemeester en Wethouders woonde een der voorstellingen bij. Een verkeersoptocht werd door de Speeltuinvereenigingen gehouden, waarin verschillende verkeersborden werden meegevoerd en welke optocht veel belangstelling trok. Eenige duizenden verkeerscouranten werden verspreid, terwijl de auto's voorzien werden van de driehoek Veilig-verkeersemblemen op de voorruit. In alle scholen in de gemeente en omliggende plaatsen ■—■ in totaal 56 — was in de vestibule de plaat „Let op met oog en oor'' aangebracht.

De veilig verkeerspropaganda kan hier als zeer geslaagd worden beschouwd, zij het dan ook, dat deze van korter duur was dan in andere plaatsen.

Sluiten