Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEIDEN

Vereeniging voor Veilig Verkeer Leiden en Omstreken Minimum contributie ƒ 0.50 per jaar

Bestuur:

Eere Voorzitter: Mr. A. v. d. Sande Bakhuyzen,

Burgemeester

Voorzitter: M. J. E. Kwint Secretaris: P. L. Gillissen, Kernstraat 27a Penningmeester: B. J. Moolenaar

Teneinde belangstelling te wekken bij het onderwijzend personeel voor het verkeersonderwijs zijn door de vereeniging verkeerscursussen gegeven, waaraan door 200 onderwijs- en aspirant onderwijskrachten werd deelgenomen, die met veel belangstelling de cursussen hebben gevolgd.

Dr. Ing. N. A. Halbertsma uit Eindhoven hield in Februari een voordracht over het onderwerp „Licht en Verkeer".

Een propaganda-avond werd gehouden, waarbij de K. N. A. C.film werd vertoond.

Tijdens de gehouden „winkelweek" was in een der winkels in de Hoofdstraat een verkeersétalage ingericht, die zeer de aandacht trok.

In de verkeersweek van het Verbond hebben zoowel politie als pers krachtige medewerking verleend. Verkeerscouranten, vlugschriften en andere drukwerken werden aan het publiek uitgereikt. In speciaal voor het doel opgerichte kiosken werd door dames propaganda gemaakt, waarbij nieuwe leden werden gewonnen; in vier bioscopen werden verkeersplaatjes vertoond.

De politie onderwierp in de verkeersweek 172 motorrijtuigen aan een nauwkeurig onderzoek; 126 bestuurders ontvingen een goedkeuringsbewijs, 39 wagens vertoonden gebreken van niet ernstigen aard, terwijl 7 in een zoodanigen toestand verkeerden, dat tegen de bestuurders proces-verbaal moest worden opgemaakt.

„Het Motorhuis" bood de gelegenheid om auto's te laten keuren op remmen en juiste instelling van de lampen.

Uittreksel van de plaatselijke politie-verordeningen.

Stilstaande motorrijtuigen op de openbare wegen binnen de bebouwde kom der gemeente, voor zoover deze zijn voorzien van openbare verlichting, behoeven bij duisternis niet te zijn verlicht.

Sluiten