Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UTRECHT (de Bilt, Bilthoven, Houten, Maarsen, Jutphaas, Zuilen)

Vereeniging voor Veilig Verkeer Utrecht en Omstreken Minimum contributie ƒ 1 .■— per jaar

Bestuur:

Eere Voorzitters Mr. Dr. G. A. W. ter Pelkwijk,

Burgemeester

Voorzitters Dr. G. A. Prins

Secretaris! Mr. G. Kramer, Nachtegaalstraat 20bis Penningmeesters A. van der Giessen

Door onze Vereeniging werden twee lezingen gehouden. Voor de eerste trad op de heer J. P. Weyburg, Hoofdinspecteur van politie te Utrecht met het onderwerp „Verkeersveiligheid", voor de tweede sprak Jhr. Drs. D. J. van Lennep over „De psychotechnische hulpmiddelen bij het streven naar veilig verkeer".

Propaganda-avonden werden gehouden te Houten en Jutphaas. De jeugdverkeersexamens vonden in de gemeente en omliggende plaatsen de noodige belangstelling. In onze stad werd door 30 leerlingen examen afgelegd, waarvan er 27 zijn geslaagd. Te Zuilen slaagden 61 kinderen en te Bilthoven 29. Aan de kinderen, die met goed gevolg het examen hadden afgelegd, werden diploma's en insignes uitgereikt.

De Vereening nam deel aan een bloemencorso te Bilthoven en "behaalde den derden prijs. Op de in Mei gehouden algemeene vergadering werd de K.N.A.C.-film vertoond.

Gedurende de Verkeersweek van het Verbond is de Vereeniging zeer actief werkzaam geweest. Pers en politie verleenden krachtige medewerking. Geheele pagina's waren aan de veilig verkeersactie gewijd. Hoe de politie in de verkeersdagen heeft medegewerkt om onze actie te steunen, moge blijken uit het feit, dat door haar 20.000 verkeerscouranten aan de weggebruikers werden uitgedeeld. Honderden reclameplaten met verkeersopschriften waren overal aangebracht; padvinders deelden duizenden strooibiljetten met verkeerswenken uit. Propaganda-stands waren opgesteld in de stad en ook in Bilthoven voor het werven van leden. Onder leiding van den heer Goossens werd een zang-uitvoering in de open lucht gegeven, •waar bijna uitsluitend verkeersliederen werden gezongen. De verkeersweek bracht ons 200 nieuwe leden.

Sluiten