Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VENLO

Vereeniging voor Veilig Verkeer Venlo en Omstreken Minimum contributie ƒ 1.— per jaar

Bestuur:

Eere Voorzitter:

Voorzitter: Mr. E. Janssen Secretaris: H. Hermans, Goltziusstraat 31 Penningmeester: M. Russel

De Vereeniging heeft een aanvang gemaakt met haar arbeid in 't belang van de jeugdverkeersveiligheid. De A.N.W.B.-film werd eenige malen voor de kinderen vertoond om hen aanschouwelijk voor te stellen hoe zij zich wèl en hoe zij zich NIET op den weg hebben te gedragen. Tijdens de verkeersweek van het Verbond werden verkeerscouranten aan de weggebruikers uitgedeeld.

Helaas werd de arbeid onderbroken, doordat plotseling alle bestuursleden aftraden, zonder dat voor opvolgers werd gezorgd. Een oogenblik dreigde het, alsof door dit aftreden ook de nog niet lang geleden opgerichte vereeniging zou verdwijnen. Maar gelukkig waren er enkele personen, w.o. ook de Commissaris van politie, die dit hebben voorkomen. Een voorloopig bestuur is thans samengesteld. Zoodra een definitief bestuur zal zijn gekozen, zullen de zaken flink worden aangepakt. Tal van propagandamiddelen zijn reeds in studie. In 1936 zal de vereeniging ongetwijfeld van zich doen spreken. Laten allen medewerken; er valt ook in Venlo en omstreken zooveel te doen voor de bevordering van een Veilig Verkeer.

Uittreksel van de plaatselijke politie-verordeningen.

Bij avond — een half uur na zonsondergang tot 12 uur 's nachts — mogen op plaatsen waar straatverlichting is, motorrijtuigen zonder verlichting worden geparkeerd, uitgezonderd natuurlijk in de verboden straten.

Sluiten