Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZWOLLE

Vereeniging voor Veilig Verkeer Zwolle en Omstreken Minimum contributie ƒ1.— per jaar.

Bestuur

Beschermheer: Mr. A. E. Baron van Voorst tot Voorst,

Commissaris der Koningin in de Provincie Overijssel Eere Voorzitter: Dr. J. E. Baron de Vos van Steen wijk,

Burgemeester van Zwolle. Voorzitter: Mr. D. Sanders Secretaris! J. de Jong, van Nahuysplein 21a Penningmeester: Ir. A. Citroen

Teneinde het verkeersonderwijs op de scholen te bevorderen is <loor de vereeniging een z.g. leider-cursus gehouden, waaraan een 30-tal heeren van het R.K. onderwijzend personeel deelnamen. De cursus werd geleid door den secretaris en werd gehouden in het speciaal ingerichte verkeerslokaal.

Een 40-tal kinderen zijn voor het verkeersexamen geslaagd. De examencommissie werd gevormd door de Heeren: J. R. Derksema, commissaris van politie, Jhr. Mr. Groeninx van Zoelen, Ambtenaar O.M. Kantongerecht en D. Reinders, Inspecteur Lager Onderwijs.

Op den propaganda-avond trad als spreker op Dr. Ing. N. A. Halbertsma uit Eindhoven, die als onderwerp had gekozen ,,Wegverlichting als factor van veilig verkeer". De Commissaris der Koningin in onze Provincie woonde den avond bij.

Op 2 September werd met groot succes een verkeersoptocht gehouden. De burgerij was zeer enthousiast. Een groote propaganda voor „Veilig Verkeer" ging van dezen optocht uit.

Onze vereeniging heeft in de gemeente de verkeersweek van het Verbond (11—15 Juni) geheel geplaatst in het teeken van een veilig-verkeersactie. De politie en de pers hebben deze actie krachtig gesteund.

Honderden reclameplaten waren in de stad opgehangen, terwijl de verkeerscourant in grooten getale aan de weggebruikers werd uitgedeeld. Ook een groot aantal verkeers-spellen werd op straat door de politie uitgereikt, speciaal aan kinderen uit de hoogste klassen der lagere scholen en aan leerlingen van middelbare scholen.

Sluiten