Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zou het grafisch als volgt kunnen voorstellen; de verticale blokken geven aan de beroepen, de horizontale een gelijke hoogte van stand en cultuur.

BEROEPEN

jhoogere stand

hoogere j lagere J

middenstand

lagere stand

De groepen menschen van ongeveer gelijke hoogte van stand en cultuur gaan dus dwars door de beroepen heen, en juist deze menschen zullen met elkaar omgaan in het dagelijksche leven, onder elkaar trouwen, dezelfde levensgewoonten en omgangsvormen hebben, en zich daardoor het best bij elkaar thuis voelen. Maar men houde goed in het oog: de oorzakelijkheid gaat uit van de verticale blokken en niet van de horizontale. Iemand behoort tot den hoogeren of lageren middenstand met zijn respectievelijk cultuurpeil, omdat hij een bepaald product produceert en op bepaalde wijze daaraan werkt; en niet omgekeerd, zooals in het tweede hoofdstuk werd aangetoond. Iemand, die dagelijkschen omgang wil hebben met lieden van den hoogsten stand, handelt zeer redelijk als hij werkelijk tot dien hoogsten stand behoort — doch hij behoort daar niet toe, omdat hij dezen omgang heeft of zoekt, of zich de manieren, van dien stand eigen

Sluiten