Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ze om het perfecte uiterlijk blijkbaar te maken: a. om het perfecte zelf; b. om de menschelijke zwakheid te helpen het perfecte op zijn juiste waarde te schatten, en het als zoodanig te eeren.

a. om het perfecte zelf.

Stoffelijke goederen dienen om het perfecte zelf uiterlijk blijkbaar te maken. De reden hiervan is deze: het perfecte behoort te perficieeren, zich zelf mede te deelen. Wat hoog en voornaam en perfect is, behoort uit te schitteren volgens den graad van zijn perfectheid. Licht behoort op den kandelaar. Een vorst, een bisschop of Paus behoort in uiterlijke praal te verschijnen juist om de hoogheid van zijn ambt. De hoogheid van een minister of een professor behoort te blijken in een zeker uitwendig decorum. Dit is de reden van uniform en hofétiquette, van paleiswoningen en staatsiekleederen. Zoo draagt ieder mensch feestkleederen op een feestdag. En als hij trouwt, of koperen bruiloft viert, dan houdt hij feestmaaltijd in feestgewaad, om de hooge voornaamheid van dien dag uitwendig te doen blijken; dat vindt hij passend en behoorlijk — al heeft onze allerellendigste maatschappij de mogelijkheid hiertoe aan talloozen volstrekt ontnomen.

Om dezelfde reden ook de sier en pracht en rijkdom in de kerken; dat alles behoort om de perfectie van Gods woning. Zoo schiep ook God de stoffelijke wereld met dit doel: het past aan Gods overgrooten rijkdom van volmaaktheid om deze te doen uitstralen en mede te deelen.

Iets wat perfect is, eischt dus in het algemeen stoffelijke goederen als een decorum tot blijkbaar maken van die perfectie.

Het omgekeerde is ongepast. Als menschen van hoogeren stand zich een vulgairen levensstijl gaan aanmeten en alle decorum opzij smijten, dan is dat onbehoorlijk; de

Sluiten