Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

perfectie van hun stand straalt niet uit. Een koning of een Paus in lompen, dat past niet.

b. Om de menschelijke zwakheid.

Niet alleen om het perfecte zelf, opdat het kunne uitstralen, zijn stoffelijke goederen vereischt. Ook en misschien nog meer heeft het perfecte die stoffelijke goederen noodig, om de menschelijke zwakheid te helpen het perfecte en volmaakte te eerbiedigen. Als datgene, wat hooger en voornamer is, die uitwendige sier en dat uitwendige decorum mist, dan zal de menschelijke zwakheid al spoedig dat hoogere gaan minachten; een priester in lompen gekleed, zal spoedig minachting kweeken voor den priesterlijken stand — zooiets kan voor een enkeling; maar een Heilige Proletariër is niet als regel en niet voor allen. Alles, wat uitwendig klein en gering lijkt, zal ook spoedig door den doorsnee-mensch voor gering worden gehouden.

Onze klasse-maatschappij, waarin men zich met meer uitwendige praal ging omringen, louter en alleen omdat men meer bezit had, zoodat een koopman, die zich rijk had geruild, een praal kon ontplooien die past aan een regeerend vorst — dit heeft niet slechts haat gekweekt; dit heeft ook bewerkt, dat datgene wat werkelijk hooger en voornamer is voor de maatschappij, toch minder wordt geacht dan iets, wat in werkelijkheid lager staat. En zulke valsche waardeoordeelen zijn funest voor een samenleving. Wat in werkelijkheid niet de hoogste stand en rang is: de producenten der louter stoffelijke goederen, zij hebben zich tot de hoogste klasse gemaakt, hebben zichzelf een aanzien gegeven, als waren ze de hoogsten des volks door de praal en schittering waarmee ze zich omgaven. Als zoodanig beïnvloeden zij nu de maatschappij; terwijl zij missen het cultuur-niveau wat de werkelijk hoogste standen en rangen kenmerkt, en welk cultuur-

Sluiten