Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niveau hen juist geschikt maakt die hoogste standen te bekleeden en als zoodanig de maatschappij te beinvloeden.

Het geleverd bewijs samenvattend in den vorm van een syllogisme, luidt het aldus:

Het perfecte heeft meer stoffelijke goederen en uitwendig decorum noodig, zoowel om zichzelf als om de menschelijke zwakheid te helpen het perfecte te eerbiedigen.

Welnu: stand en rang bestaat juist in de perfectie van het beroep, en in de perfectie van het begeleidend cultuurniveau.

Conclusie: deze perfectie en zij alleen is de norm van de eischen, die men stellen kan op meer stoffelijke goederen en uitwendig levensdecorum.

Het zal volstrekt noodig zijn, deze juiste begrippen omtrent stand, standsamenhoorigheid en standsbehoeften, en de juiste waardeering over de hoogheid der standen weer door de menschen te doen aanvaarden. Al te veel denkt men nog in klasse-mentaliteit. Er moet een volkomen omwenteling komen van begrippen en opvattingen, een volkomen omwenteling evenzeer van allerlei instellingen op dit terrein. Dan alleen zal het mogelijk zijn onze uit elkaar gescheurde klasse-maatschappij die zichzelf verdelgt, weer om te vormen tot een harmonisch samenlevende en welgeordende standenmaatschappij, waarin ieder de plaats heeft die hem toekomt, en de eer geniet waarop hij recht heeft.

HOOFDSTUK VI HET KAPITAAL, AAN BANDEN

De god en koning van onze maatschappij is de rijkdom; en de deugd,> die deze godheid onmiddellijk tot voor-

Sluiten