Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

me eigenlijk het te bekennen: Uw lauwe critiek op mijn Heksen heeft een oxydeering van mijn componistengevoelens veroorzaakt. Het was, is en zal altijd mijn meening zijn, dat dit stuk (— de latere ,,Nacht op den Kalen Berg" —) behoorlijke muziek bevat, hetgeen des te zwaarder weegt, omdat het, op eenige kleinigheden na, mijn eerste, zelfstandige, grootere werk is. Doch mijn mismoedigheid is al vervlogen, zooals alles vervliegt. Ik heb al in mijn toestand van miskend auteur berust en ben reeds bezig met een nieuw werk, want dennelucht werkt in hooge mate opwekkend. U kunt, beste vriend, mijn Heksen doen uitvoeren of niet, heelemaal, zooals ge zelf wilt, ik zal er in ieder geval geen noot aan veranderen, noch in het algemeene plan, noch in zijn uitwerking, daar beiden met den inhoud van het tooneelbeeld (— van Baron Mengden's drama ,,de Heksen", waarvoor de compositie, als tooneelmuziek, was bedoeld —) eng verbonden zijn en de uitwerking eerlijk en vrij van navolging is. Iedere componist herinnert zich de stemming, waarin zijn werk ontstaan en uitgewerkt is, en dit gevoel, d.w.z. de herinnering aan vroegere stemmingen, vormt den grondtoon der zelfcritiek. Ik heb mijn taak volbracht, zoo goed ik kon, d.w.z. naar de mate der mij geschonken vermogens. Slechts in de slaginstrumenten, waarvan ik misbruik gemaakt heb, zal ik een en ander veranderen. Doch over de Heksen

Sluiten