Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOE HET BROMOH-FEEST ONTSTOND.

Ieder jaar wordt door de bewoners van het Tenggergebergte het Bromoh-feest gevierd. De volgende legende vertelt het ontstaan van dit feest der Hindoes:

Kjai Kësoema en Njai Kësoema waren Hindoes. Ze bewoonden een hut in de omtrek van de Dasar (Zandzee) en leefden daar gelukkig en tevreden. Toch ontbrak er iets aan dit geluk: Kjai en Njai Kësoema waren kinderloos en reeds bejaard, zodat ze geen hoop meer hadden, dat hun een zoon geboren zou worden. Den zoon, waarom zij reeds zo vele jaren tot Brahma hadden gebeden.

Op zekere avond, kort voor middernacht, werd er zacht en bescheiden op de deur van hun hut geklopt. En toen nu Kjai Kësoema opstond en de deur opende, stond daar een oude, schamel geklede man, die hem smeekte: „Ach, goede Kjai Kësoema, geef me een hand vol maïs en laat me deze nacht slapen onder uw dak! Want de weg, die ik aflegde, was zo heel lang, zodat ik vermoeid ben en hongerig.”

Kjai Kësoema riep nu zijn vrouw, en beiden leidden zij toen den grijsaard hun hut binnen. En zij brachten hem een nieuwe mat, en Kjai Kësoema sprak: „Rust uit op deze mat en blijf onzen gast zo lang ge maar wilt.” En Njai Kësoema bracht koffie en maiskoeken en begon op vriendelijke toon: „Arme, oude man, eet van deze maïskoeken en drink van deze koffie, totdat ge verzadigd zijt. En daarna legt ge u neer op de mat, om uit te rusten van uw tocht, die zo lang en zo vermoeiend was.”

De grijsaard at van de maïskoeken, en dronk de geurige koffie, en daarna legde hij zich neer op de mat en sliep weldra in. Maar toen Kjai en Njai Kësoema de volgende morgen vroeg ontwaakten en naar den vreemdeling keken, zagen zij hem, omgeven door een lichtglans, staan op de mat. Hij was nu ook niet meer oud en gebogen, maar stond daar schoon en slank gelijk een der góden. Hij begon nu ook te vertellen, dat hij door Brahma tot hen was ge-

Sluiten