Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet ontsnapt. Ik wenste wel, dat gij kondet spreken, en mij zeggen waar hij zich verschuilt. Voorzeker, dan zou ik mij wreken op dien Niemand, en zijn hersenen op de grond doen spatten.”

Terwijl hij dit zeide, liet hij hem het hol uitgaan. Maar toen zij buiten het bereik van den reus waren, liet Ulysses den ram los, en maakte vervolgens zijn makkers los. En zij haastten zich naar het schip, doch verzuimden niet een grote menigte van de vette schapen van den Cycloop voor zich uit te drijven. Zij, die bij het schip gewacht hadden, waren zeer verheugd hen te zien. En zij klaagden niet om hen, die omgekomen waren, ofschoon zij het wel gaarne hadden willen doen, maar Ulysses verbood het, uit vrees dat het geluid hunner klachten aan den reus de plaats zou openbaren, waar zij zich bevonden. Toen gingen zij allen scheep, en toen zij goed en wel geregeld op de banken zaten, doorkliefden ze de zee met de riemen, en roeiden er rustig op los, om des te spoediger weg te komen van het vervloekte land. En toen ze ongeveer honderd el geroeid hadden, zodat een mannestem nog gehoord kon worden door een die op het strand was, toen stond Ulysses op in het schip en riep:

„Cycloop! Hij, wiens makkers gij zo wreed hebt doodgeslagen in uw hol, was geen lafaard. Naar verdienste zijt gij gestraft, monster, dat uw gasten in uw huis verslindt. Mogen de góden u nog erger doen lijden dan dit!”

Toen rukte de Cycloop, in zijn toom, van een hoge rots de top af, een groot blok, en wierp dit naar de kant vanwaar hij de stem had gehoord. Het viel neer vlak voor de boeg van het schip, en terwijl het zonk, verhief zich een hoge golf, die het schip mee naar het strand dreef. Maar Ulysses greep met beide hemden een lange boom, en stootte het schip van het land terug, en beval zijne makkers de riemen niet te sparen. Het teken hiertoe gaf hij met zijn hoofd, want hij was te verstandig om te spreken, uit vrees dat de Cycloop zou merken waar zij waren. Toen roeiden zij uit alle macht.

En toen zij tweemaal zo ver waren als te voren, deed Ulysses jus wilde hij weer spreken; maar zijn makkers trachtten het hem

Sluiten