Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de zilte zweetdruppelen op haar voorhoofd te glinsteren; zij hield haren adem in en gloeide op het aangezicht. Welhaast ontsnapte een lange zucht uit hare borst, en, alsof zij zich van eenen zwaren last verlost gevoelde, zeide zij met blijdschap:

„Oef! die b is nog de moeielijkste letter van allemaal! Maar nu staat ze er toch met haren langen kop!”

De beide vrouwen stonden op en blikten met verwondering op een letterteeken, dat ten minste zoo groot was als het lid van den vinger.

„Dat is aardig!” riep de moeder van Jan. „Het is zoo een ding gelijk eene wesp; — en dat wil zeggen beminde Jan ? Schrijven is toch schoon; ge zoudt bijkans zeggen, dat er tooverij onder steekt!”

„Kom, kom, laat mij maar voortgaan,” zeide Trien met moed, „ik zal er wel uit geraken. Dat die pen maar zoo niet sprinkelde!”

Trien werkte al hijgend en zweetend voort. De grootvader kuchte en hoestte; de vrouwen zwegen en durfden zich niet verroeren; het broerken was bezig met zijnen vinger in den inkt te doopen en zijn bloot armken vol zwarte plekken te stippen.

Wanneer, na eene wijle tijds, de eerste regel vol groote letteren stond, staakte het meisje haren arbeid.

„Wel, Trien, hoeverre zijt gij al?” vroeg de moeder van Jan. „Gij moest ons eens lezen, wat gij daar altemaal op het papier hebt staan.”

„Wat zijt gij toch haastig,” riep Trien, ,daar staat nog niets anders dan beminde Jan. Mij dunkt, dat het al wel is. Zie maar eens, hoe het zweet mij uitbreekt! Ik haal nog liever den mest uit den stal! Gij denkt zeker, dat schrijven geen arbeid is? — Pauwken, blijf van den inkt, of ge smijt het koppeken nog om.”

„Wel, ga dan maar voort, meisken,” bemerkte de grootvader, „of anders is de brief de naaste week nog niet geschreven.”

„Ja, dit weet ik wel, antwoordde Trien, „maar zegt gijlieden dan, wat ik zetten moet.”

„Wel, vraag eerst en vooral naar zijne gezondheid.”

De maagd schreef weder gedurende eene poos, veegde twee of drie verkeerde letters met den vinger uit, arbeidde druk om het

Sluiten