Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aüj tweeklank, als au in het Nederlandsch pauw.

Eü, idem als ew.

Zooals men ziet mist het Esperanto alphabet de letters ij, g, w, z en y, welke niet gebruikt worden, doch heeft het méér de letters:

c in cevalo, spreek uit tsjèwalö.

§ in gardeno, ,, dzjaardènö.

h in hemio, „ chèmieó.

j in jaüdo, „ zjauwdö.

s in §erci, „ sjèrtsie.

verder nog: aü in morgaü „ morgau.

eü in neütrala ,, newtrala.

Esperanto is phonetisch, d.w.z. iedere letter heeft haar eigen bepaalde klank en iedere klank wordt dus door slechts één letterteeken voorgesteld. Alle letters worden uitgesproken.

De klemtoon valt altijd op den vóórlaatsten lettergreep, bijv.: patro = vader; cevalo — paard; soifo = dorst; hodiaü = heden.

Bij samengestelde woorden valt de klemtoon op eiken vóórlaatsten lettergreep van de samenstellende deelen, bijv. kuracisfedzino = de vrouw van een geneesheer.

Het afbreken van woorden aan het eind van een regel kan naar willekeur geschieden, doch de ondervinding beveelt aan, de woorden alleen af te breken na een woorddeel, dus bijv. na het stamwoord of na de samenstellende deelen: esper-anto, pa-rol-an-ta, ferm-il-aro.

Uitspraakoefening.x)

Patro, frato, felo, filo, nubo, valo, velo, cendo, cento, colo, car, carma, cefo, serci, dika, granda, griza, longa, gardeno, gusta, pago, pago, gui, horo, horo, tehniko, io, iu, neniu, juna, juri, gazo, kaso, raso, razi, salo, serci, uvulo, familio, historio, alia, ilia, scienco, scii, konscienco.

Verdeel de woorden van bovenstaande oefening in lettergrepen.

1) De beteekenis van deze woorden wordt in de lessen geleerd.

Sluiten