Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZESDE LES.

De Tijd, de Datum, de Ouderdom.

Ter aanduiding van den tijd heeft het Esperanto verschillende vormen.

De Nederlandsche zin Het is 3 uur, vertaalt men: Estas la tria horo. Het woordje het wordt niet vertaald, terwijl men het) woord hor o gewoonlijk weglaat en dus alleen schrijft: Estas la tria.

Om nu in het Esperanto te zeggen,, dat het 3.15 uur is, kan men de volgende manieren volgen:

le. kan men zeggen, dat het is 3 uur en een kwartier, dus: Estas la tria kaj kvarono;

2e. kan men zeggen, dat het een kwartier over of na het derde uur is, dus: Estas kvarono post la tria.

Het voorzetsel om vóór het uur wordt vertaald door je, bijv.: om 2 uur ss je la dua; om kwart over 2 = je kvarono post la dua.

Het is 2.20 n.m. (namiddag) zou volgens de 2 bovenstaande manieren vertaald worden:

Estas la dua kaj dudek minutoj.

Estas dudek minutoj post la dua.

Den datum kan men op tweeërlei manier aanduiden. Vraagt men bijv.: Welke datum is het heden? dan kan men dit vertalen door: Kiu dato estas hodiaü of: Kiun daton ni havas hodiaü. Beide zinnen zijn dus de vertaling van: De hoeveelste is het vandaag?

In het eerste geval is kiu dato het onderwerp en in het tweede geval het lijdend voorwerp van den zin (zie de n).

Het antwoord op bovenstaande vraag kan dan zijn bijv.: Hodiaü estas la kvara de aügusto, öf Hodiaü ni havas la kvaran de aügusto.

Tusschen het getal en de maand krijgt men altijd het woordje de, wat als voorzetsel geen n na zich heeft.

Hoe oud zijt gij? wordt vertaald alsof er stond: Welken leeftijd hebt gij? en wordt dus: Kiun agon vi havas?

Het antwoord kan ook weer op twee manieren gegeven worden, bijv.: Ik ben 10 jaar wordt vertaald door: Mi havas dek jarojn, wat woordelijk beteekent: Ik heb 10 /aren. of door: Mi estas dekjara, wat woordelijk beteekent: Ik ben 10-jarig.

Sluiten