Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vertaal in Esperanto:

Badkamer, hagelsteen, trap, gebit, zandkorrel, speelplaats, onderste verdieping, tusschenverdieping, ontsluiten, naar beneden gaan, wiegje, armstoel (groote stoel), waschgelegenheid.

Vertaling:

Hodiaü estas merkredo, hieraü estis mardo, morgaü estos jaüdo. Hieraü mi vizitis vian patrinon kaj morgaü mi vizitos mian. Via nevino diris, ke si venos hieraü, sed mi ne vidis sin. Mi vidas la knabon, kiu ludas sur la sablo. La knabino kisis sian patrinon. Mia amikino venos morgaü. Iliaj geavoj logis en la dometo, kiun vi vidas tie. La enirejo de la domo ne estas tre larga. Mia frato konstruis tiun ci domon. Se la vetero estus bela, ni elirus. Kiu logas tie ci? Morgaü ni havos la dekduan de februaro. Mi malfermis la fenestron. Mi volis slosi la pordon, sed mi ne havis slosilon. Mi vidis nek mian onklon nek mian onklinon. Metu la segon apud la tablon. Slosu la pordon kaj fermu la fenestron. Mi skribus longan leteron al vi. Ni eniru la cambron. Kies estas tiu letero? Ói estas la mia. Sur la tegmentoj ni vidas kamentubojn. En la vilago ne malproksime de mia urbo logas mia amikino; mi iros tien la postmorgaüan tagon. Donu al mi nur unu monereton. La meblaro de tiu ci cambro estas malnova.

Vertaal in Esperanto:

De ouders en de bloedverwanten kwamen om 8 uur. Wij zullen morgen om tien uur bij u zijn. Wie woont hier? Van wien is dit huis? Van mijn zuster. Zij komen spoedig, zij zullen met hun vijven zijn. Geef den sleutel aan uw zuster, zij moet hedenavond de deur sluiten. Wascht uw handen, ze zijn vuil. De trap van ons huis is zeer hoog en smal. Ons gebit bestaat uit 32 tanden. De kinderen speelden tot 10 uur op de speelplaats en gingen toen naar binnen. Daar het heden zeer warm is, zal ik de vensters openen. Er stond een groote stoel voor het venster. Indien ik kan, zal ik u morgen om half zes bezoeken. Zullen uw zuster en haar vriendin ook komen? Ja, zij zullen reeds om 5 uur komen. Indien ik om half zes nog niet bij u ben, dan zal ik ook niet meer komen. Dr. Zamenhof werd geboren in het jaar 1859.

Sluiten